Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009 và cấp lại ngày 03/03/2016.

Email RIC: ric.org.vn;

Fanpage RIC: https://www.facebook.com/RICVietnam/

Tầm nhìn: RIC mong muốn trở thành một tổ chức chuyên nghiệp và sáng tạo về quản lý cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho các cộng đồng thiểu số

  Sứ mệnh: RIC kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số thông qua huy động các nguồn viện trợ Quốc tế và trong nước để thực hiện các dự án phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động:

  • Nâng cao hiểu biết và năng lực tự quản cho cộng đồng về: quản lý bảo trì và xây dựng Cơ sở hạ tầng (CSHT), quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, phát triển sinh kế dựa vào rừng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý dựa vào cộng đồng và đối thoại với chính quyền;
  • Nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương về tham vấn lập Kế hoạch PT KTXH và hỗ trợ, giám sát cộng đồng tự quản trong quản lý bảo trì, xây dựng CSHT, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, phát triển sinh kế dựa vào rừng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý dựa vào cộng đồng;
  • Tăng cường vận động chính sách về cộng đồng tự quản và chia sẻ kinh nghiệm thông qua bằng chứng;
  • Nâng cao năng lực tổ chức trong quản lý vận hành & thực hiện các chương trình, dự án phát triển.

Trong 11 năm qua, RIC đã và đang thực hiện các dự án phát triển tại các tỉnh/thành của Việt Nam như Hoà Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Trà Vinh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đặc biệt, RIC đã hỗ trợ các cộng đồng địa phương thực hiện gần 1.000 tiểu dự án/sáng kiến trong các lĩnh vực: xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, quản lý đất đai, rừng và tài nguyên thiên nhiên (phân bổ đất lâm trường, quản lý rừng dựa vào cộng đồng), sinh kế bền vững (các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, chuỗi giá trị),  thuỷ lợi và nước sinh hoạt, sức khoẻ và vệ sinh môi trường (quản lý chất thải thải rắn, bao bì thuốc bảo vệ thực vật); truyền thông pháp luật và trợ giúp pháp lý (Luật Đất đai, Lâm nghiệp, Bình đẳng giới, Gia đình, Trẻ em, …). Đồng thời, thực hiện truyền thông, đối thoại, vận động chính sách nhằm phổ biến, nhân rộng mô hình ra các địa bàn khác trong cả nước.

Đối tác của RIC:

  • Nhà nước: các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Uỷ ban dân tộc, VUSTA, Hội phụ nữ; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh vùng dự án, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái;
  • Nhà tài trợ: Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid), Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sỹ (SDC); Uỷ ban Châu Âu (EU), Cơ quan phụ nữ của Liên hợp Quốc (UN Women), Tổ chức Hành động vì người nghèo (Action on Poverty);
  • INGO: Oxfam, Care, GRET, Childfund và mạng lưới (NEW, CM, GENCOMNET, DOVIPNET).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here