__________________________________________________________________________________________________________________________________

DỰ ÁN: CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tổ chức tài trợ: Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW)

Thời gian thực hiện: 01/07/2022 – 30/06/2025

 —————————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Hoạt động: Hỗ trợ phát triển tài liệu hướng dẫn quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

 • Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.
 • Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi trở thành chủ thể trong tiến trình phát cộng đồng của họ.

Về dự án:

Dự án “Cải thiện điều kiện sống cho các cộng đồng dân tộc thiểu số” (tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), được tài trợ bởi Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW), thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025.

Địa bàn dự án: 04 xã Chiềng Yên, Chiềng Xuân, Song Khủa và Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Dự án có 2 mục tiêu và chỉ số như sau:

Mục tiêu 1: Điều kiện sống của người dân 4 xã dự án được cải thiện thông qua áp dụng phương pháp Quản lý cộng đồng

Chỉ số mục tiêu 1:

 • Kết thúc dự án, số hộ gia đình (60% thành viên các hộ là nữ) có đủ nước sinh hoạt đảm bảo trong 3 tháng mùa khô  từ các công trình nước được xây dựng/duy tu bảo dưỡng tại 16 thôn dự án tăng 25%.
 • Kết thúc dự án, diện tích đất canh tác vụ thứ hai tại 16 thôn dự án tăng thêm 50 ha.
 • Kết thúc dự án, ít nhất 150 hộ gia đình (60% thành viên các hộ là nữ) tại 16 thôn dự án áp dụng mô hình sinh kế trồng rừng kết hợp trồng cây ngắn ngày hoặc cây dược liệu trên diện tích đồi trọc, đất bỏ hoang để tăng thu nhập.

Mục tiêu 2: Phương pháp Quản lý cộng đồng được nhân rộng bởi chính quyền đại phương hướng tới phát triển bền vững tại huyện Vân Hồ

Chỉ số mục tiêu 2:

 • Hướng dẫn quản lý và vận hành bảo trì các công trình quy mô nhỏ tại các thôn áp dụng phương pháp Quản lý cộng đồng do UBND huyện Vân Hồ ban hành.

Quản lý cộng đồng được 03 xã ngoài dự án ở huyện Vân Hồ áp dụng để xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ sử dụng ngân sách nhà nước và quỹ cộng đồng.

II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG

 • Tên hoạt động: Hỗ trợ phát triển tài liệu Hướng dẫn quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
 • Thời gian thực hiện: (dự kiến) tháng 04 – 06/2024
 • Lý do và mục đích: Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Vân Hồ, trong khuôn khổ dự án Trung tâm RIC sẽ hỗ trợ huyện Vân Hồ phát triển tài liệu Hướng dẫn quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ nhằm đảm bảo các quy định của nhà nước đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng đối với việc quản lý, vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại địa phương.
 • Mục tiêu cụ thể:
  • Rà soát, phân tích và hệ thống hoá các văn bản, tài liệu, hướng dẫn liên quan đến quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ hiện hành;
  • Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các văn bản, tài liệu, hướng dẫn trên thực tế và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện và phát triển hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ nhằm đảm bảo các quy định và tăng cường vai trò trách nhiệm của cộng đồng.
 • Sản phẩm/đầu ra mong đợi:
  • Báo cáo tổng quan về các văn bản hướng dẫn hiện tại và việc triển khai công tác quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại địa phương, làm cơ sở cho việc cập nhật và xây dựng tài liệu hướng dẫn mới.
  • “Văn bản/tài liệu hướng dẫn về việc thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La” được xây dựng và hoàn thiện với sự hợp tác và đồng thuận từ các bên liên quan.
  • Trên cơ sở văn bản hướng dẫn được UBND huyện ban hành, tư vấn sẽ biên soạn và thiết kế sổ tay Hướng dẫn chi tiết về công tác quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ. Sổ tay được thiết kế có nội dung cụ thể, dễ hiểu, dễ sử dụng với cán bộ cơ sở, cộng đồng địa phương và nhận được sự đồng thuận từ các bên liên quan.

III. YÊU CẦU VỀ TƯ VẤN

1. Phạm vi công việc của tư vấn:

 • Nghiên cứu các tài liệu liên quan do RIC cung cấp;
 • Làm việc/thảo luận với RIC và Tổ soạn thảo hướng dẫn huyện Vân Hồ để nắm được mục đích và kết quả mong đợi của công việc tư vấn;
 • Phối hợp với Tổ soạn thảo Hướng dẫn nghiên cứu, rà soát các văn bản chính sách liên quan đến công tác quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng và thực tế triển khai tại địa phương để đánh giá các ưu điểm và hạn chế cần cải thiện từ đó có các khuyến nghị giải pháp;
 • Thúc đẩy và hỗ trợ kỹ thuật cho Tổ soạn thảo cấp huyện xây dựng Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;
 • Tham dự, điều hành cuộc họp tham vấn lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

Biên soạn, thiết kế tài liệu/cẩm nang hướng dẫn thực hiện quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ sau khi UBND huyện Vân Hồ ban hành văn bản hướng dẫn.

2. Trình độ/kinh nghiệm của tư vấn:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có hiểu biết chung về việc thực hiện các chương trình chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và nông thôn miền núi Việt Nam, đặc biệt là có hiểu biết sâu về các chính sách, cơ chế liên quan đến vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng;
 • Có kinh nghiệm đánh giá về cơ chế đặc thù trong thực hiện duy tu, bảo dưỡng và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ là 1 lợi thế.
 • Có kinh nghiệm trong thiết kế và thực hiện các đánh giá, khảo sát, phân tích và đưa các hàm ý, khuyến nghị nhằm cải thiện các văn bản, hướng dẫn liên quan.
 • Có khả năng tổng hợp các vấn đề, lắng nghe ý kiến quan điểm khác nhau của các bên liên quan, có năng lực xây dựng và trình bày các góp ý, khuyến nghị một cách cụ thể, súc tích, rõ ràng và thuyết phục.
 • Thái độ và tinh thần làm việc tích cực, xây dựng, hợp tác và tôn trọng.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM RIC

 • Cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Thảo luận, góp ý và đưa ra các yêu cầu cho tư vấn (khi cần);
 • Phối hợp với tư vấn và Tổ soạn thảo hướng dẫn huyện Vân Hồ trong quá trình thực hiện các hoạt động;
 • Cung cấp văn phòng phẩm và hậu cần theo yêu cầu của tư vấn trong quá trình làm việc tại Hà Nội và thực địa;
 • Thanh toán phí tư vấn kịp thời theo thỏa thuận trong hợp đồng.

V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ cho Trung tâm RIC muộn nhất 17:00 ngày 08/04/2024 theo địa chỉ sau:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 02432121882 hoặc 0989.88.1890 (Mr Tuyến – Cán bộ Trung tâm)
 • Email: info@ric.org.vn, cc cho địa chỉ: tuyen.hoangvan@ric.org.vn

Hồ sơ gồm có:

 • CV: thể hiện các kinh nghiệm làm việc với các hoạt động tương tự
 • Đề xuất kỹ thuật và tài chính của hoạt động
 • Kế hoạch thực hiện chi tiết của hoạt động

Lưu ý: Trung tâm RIC chỉ liên hệ với tư vấn phù hợp và được lựa chọn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

                                                                             Người phê duyệt

                                                                            Lê Văn Hải

                                                                            Giám đốc RIC

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here