DỰ ÁN/PROJECT: CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

(MÃ DỰ ÁN: N-VNM-2022-0138)

 Tổ chức tài trợ: Bread for the World

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Kiểm toán báo cáo tài chính

 1. Cơ quan ký hợp đồng

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

 1. Nội dung thỏa thuận: Kiểm toán báo cáo tài chính dự án “Cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng dân tộc thiểu số” giai đoạn:
Báo cáo Kỳ báo cáo Thời hạn
Báo cáo kiểm toán nửa năm 1 + 2 01/05/2023 – 30/06/2023 31/08/2023
Báo cáo kiểm toán nửa năm 3 01/07/2023 – 31/12/2023 28/02/2024
Báo cáo kiểm toán nửa năm 4 01/01/2024 – 30/06/2024 30/08/2024
Báo cáo kiểm toán nửa năm 5 01/07/2024 – 31/12/2024 28/02/2025
Báo cáo kiểm toán nửa năm 6 01/01/2025 – 30/06/2025 30/08/2025

 

 1. Kết quả mong đợi:
 • Phát hành báo cáo kiểm toán dự án “Cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng dân tộc thiểu số” bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt trước thời hạn đề ra ở mục 2;
 • Đưa ra Thư quản lý để hoàn thiện, phát triển tổ chức.
 1. Trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty Kiểm toán:
 • Lập kế hoạch và tiến hành kiểm toán đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Quốc tế (ISA) tại Việt Nam;
 • Cung cấp bằng chứng cho trung tâm RIC dưới hình thức ủy quyền hoặc đăng ký thích hợp với tư cách là công ty kiểm toán;
 • Lập kế hoạch đánh giá phải có giả định có thể bác bỏ theo ISA 240 rằng các lĩnh vực sau đây có rủi ro cao (mọi ví dụ đưa ra cho từng lĩnh vực chỉ mang tính minh họa và không phải là danh sách đầy đủ):

– Tài liệu hỗ trợ sai/ bịa đặt

– Hoạt động ma

– Áp dụng chia sẻ chi phí không hợp lý (bao gồm tính lương không công bằng cho dự án)

– Tài trợ gấp đôi

– Các giao dịch với bên liên quan không được tiết lộ (liên quan đến mua sắm, tuyển dụng/ thăng chức nhân viên, lựa chọn người thụ hưởng, vv…

 • Đưa ra ý kiến kiểm toán liên quan đến báo cáo tài chính của dự án, việc tuân thủ thỏa thuận hợp tác và việc sử dụng vốn dự án của Trung tâm RIC. Định dạng của báo cáo phải tuân theo định dạng được quy định bởi ISA 800;
 • Đảm bảo rằng báo cáo tài chính mà báo cáo kiểm toán đề cập đến được đánh dấu rõ ràng (ví dụ: thông qua việc viết tắt và ghi ngày tháng trên mỗi trang) và sẽ đính kèm một bản sao báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán;
 • Công ty kiểm toán phải đưa tất cả các vấn đề trọng yếu và tiêu chuẩn của ý kiến kiểm toán. Cụ thể: Báo cáo kiểm toán phải bao gồm ý kiến của Công ty kiểm toán về các vấn đề sau:
    1. Tuân thủ thỏa thuận hợp tác
    2. Sử dụng quỹ dự án dành riêng cho các mục đích của dự án và phụ hợp với thỏa thuận hợp tác
    3. Đánh giá các báo cáo tài chính có phản ánh trung thực và hợp lý hoặc trình bày hợp lý ở mọi khía cạnh trọng yếu về thu nhập và chi tiêu của dự án trong kỳ báo cáo kết thúc cũng như tình hình tài chính về số dư tiền mặt của dự án tại thời điểm đó hay không
 • Thông báo cho trung tâm RIC nội dung và kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán theo kế hoạch và theo đúng nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật;
 • Tài sản cố định có chi phí mua từ 410 EUR trở lên sẽ phải được kiểm tra thực tế để xác minh việc sử dụng đúng mục đích dự án;
 • Nội dung thư quản lý cần thông báo cho Cán bộ quản lý Trung tâm RIC những quan sát của mình liên quan đến hệ thống kiểm toán và kiểm soát nội bộ cùng với danh sách chi tiết về bất kỳ điểm yếu đáng kể nào và Công ty Kiểm toán nhận thấy trong quá trình kiểm toán, cũng như các rủi ro liên quan. Kèm theo thư quản lý phải có các khuyến nghị và cách loại bỏ những điểm yếu này cũng như cải thiện các biện pháp kiểm soát và hồ sơ. Các khuyến nghị nên được thỏa thuận và thống nhất với ban quản lý.
 • Khi có yêu cầu, công ty Kiểm toán sẽ cung cấp tập kiểm toán cho Nhà tài trợ của dự án;
 • Khi thực hiện dịch vụ, Công ty kiểm toán phải tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế dành cho kế toán viên chuyên nghiệp (IESBA).
 • Đưa ra ý kiến kiểm toán về các khoản thu, chi;
 • Cử kiểm toán viên và chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc kiểm toán;
 • Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý (3 bản tiếng Anh và 3 bản tiếng Việt).
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ của dự án;
 • Các chứng từ của dự án phải được ký, đóng dấu trước khi cung cấp cho kiểm toán, chịu trách nhiệm về sự an toàn cho các tài sản của đơn vị;
 • Cung cấp theo yêu cầu của kiểm toán, xác nhận bằng văn bản về tính tin cậy của các thông tin và tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán;
 • Cử nhân viên tham gia, phối hợp với kiểm toán;
 • Trả lời công ty kiểm toán bằng văn bản về tất cả khuyến nghị được đưa ra trong thư quản lý;
 • Thanh toán phí kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý.
 1. Lịch làm việc dự kiến:
Thời gian Nội dung Ngày làm việc
Tháng 07/2023
Tháng 01/2024
Tháng 07/2024
Tháng 01/2025
Tháng 07/2025
Khảo sát, kiểm toán tại các vùng dự án 5
Thực hiện kiểm toán tại văn phòng Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng. 15
Tổng   20
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Theo thỏa thuận hợp đồng
 

 

 

 

Hà Nội, Ngày 16 tháng 06 năm 2023

Giám đốc Trung tâm

                      (Đã duyệt)

                     Lê Văn Hải

   

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here