CHƯƠNG TRÌNH: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA CÁC NHÓM CỘNG ĐỒNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ HOÀ BÌNH

Tổ chức tài trợ: Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tập huấn cho Tập huấn viên về:

Hướng dẫn thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng tại tỉnh Quảng Trị

 1. Thông tin chung

Về Trung tâm RIC:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 2009.

Sứ mệnh: RIC thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái cho sự phát triển tự chủ, tự quản, hoà nhập và bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông thôn và miền núi.

Tầm nhìn tới năm 2025: RIC tin tưởng vào một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng nông thôn, miền núi được đảm bảo làm chủ và được đảm bảo các quyền của mình.

Về chương trình Tiến về phía trước:

Chương trình “Tiến về phía trước” nhằm hỗ trợ những cộng đồng dân tộc thiểu số thiệt thòi ở khu vực miền núi thuộc hai tỉnh Hoà Bình và Quảng Trị. Chương trình được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Ireland ở Việt Nam, thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023.

Mục tiêu: Các nhóm dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại huyện Hướng Hóa và Đa Krông, tỉnh Quảng Trị và huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình được nâng cao năng lực, vị thế để cải thiện khả năng tiếp cận sinh kế và các dịch vụ cơ bản, qua đó giảm bớt tình trạng dễ tổn thương.

Để đạt được mục tiêu này, chương trình dự kiến đạt được 4 kết quả. Trong đó, Kết quả 1: Các cộng đồng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật được nâng cao năng lực, vị thế để tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Có một đầu ra liên quan trực tiếp đến thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng. Cụ thể:

 • Đầu ra 1.2: Các cộng đồng được hỗ trợ và nâng cao năng lực nhằm thực hiện các sáng kiến về xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng.

Trong khuôn khổ Chương trình Tiến Về Phía Trước, Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) sẽ phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Quy trình thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng” cho các cán bộ chương trình và các đối tác địa phương tại tỉnh Quảng Trị.

 1. Thông tin về hoạt động
  • Thông tin chung về hoạt động:
 • Tên hoạt động: Tập huấn quy trình thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng cho đại diện của xã Hướng Hoá và xã Đakrông(Mã HĐ: 1.2.1)
 • Địa điểm tập huấn: dự kiến tại thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
 • Mục tiêu của hoạt động: Cung cấp các kiến thức, công cụ và kinh nghiệm cho các đối tác tại tỉnh Quảng Trị để triển khai mô hình xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng.
 • Đầu ra mong đợi của hoạt động:
  • 80% học viên nắm được: cách tiếp cận, nguyên tắc của cộng đồng quản lý trong thực hiện xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ. Đồng thời, hiểu rõ quy trình thực hiện chuỗi hoạt động xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ theo phương pháp cộng đồng quản lý của dự án.
  • 80% học viên tự tin sử dụng và có thể hướng dẫn sử dụng các công cụ thực hiện mô hình xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng theo tài liệu hướng dẫn đã cung cấp.
  • Các kinh nghiệm thực hiện xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng được thảo luận và chia sẻ.
  • Thời gian: thực hiện 2 khoá tập huấn 4 ngày, dự kiến trong khoảng 28/11 – 2/12/2022
  • Số lượng và thành phần tham dự:

Khoảng 30 đến 35 người/lớp tập huấn, thành phần cụ thể của một lớp tập huấn như sau:

 • Ban dân tộc tỉnh: 1 đến 2 người
 • Đại diện cấp huyện (phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế hạ tầng, Hội phụ nữ, Hội khuyết tật): 4 người
 • Đại diện xã: dự kiến 10 người/xã, bao gồm đại diện của Ban điều hành xã, ban thực hiện dự án xã, đại diện thôn (ưu tiên thôn nào dự kiến thực hiện công trình)
 • Cán bộ chương trình Plan: 3 người
 • Cán bộ chương trình RIC: 3 người
 • Tư vấn/giảng viên: 2 người
  • Sản phẩm mong đợi sau hoạt động:
 • Một bộ tài liệu tập huấn đầy đủ gồm: chương trình, kế hoạch tập huấn, mẫu kiểm tra đầu vào và đầu ra sau khóa tập huấn, bài trình bày, bài tập và tài liệu phát tay cần thiết.
 • Danh sách học viên có kết quả đạt sau khóa tập huấn huấn
 • Báo cáo tập huấn bằng tiếng Việt
 1. Yêu cầu về tư vấn/giảng viên tập huấn
  • Phạm vi công việc của tư vấn:
STT Nội dung công việc Số ngày làm việc – GV 1 Số ngày làm việc – GV 2
1 Trước khi tập huấn: (i) Rà soát và tổng hợp các thông tin và tài liệu liên quan đến mục tiêu/chủ đề của khóa tập huấn về việc thực hiện mô hình xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng; (ii) Xây dựng chương trình, bài giảng theo khung thời gian đề nghị và các bài tập, tài liệu phát tay cần thiết 0.5 0.5
2 Trong thời gian khóa tập huấn: Điều hành quá trình tập huấn đạt được các kết quả đầu ra mong đợi và thực hiện đánh giá đầu vào và đầu ra của khóa tập huấn 2 2
3 Sau khóa tập huấn: (i) Phân tích kết quả kiểm tra trước và sau khóa tập huấn; (ii) báo cáo kết quả sau khóa tập huấn 0.5 0.5
  Tổng số ngày làm việc cho 1 khoá tập huấn: (không bao gồm thời gian di chuyển đến địa điểm tập huấn) 3 3
  Tổng số ngày giảng viên cho 2 khoá tập huấn 6 ngày/giảng viên

(Lưu ý: Số ngày làm việc có thể thay đổi dựa trên trao đổi thực tế với tư vấn)

 • Trình độ/kinh nghiệm:
 • Có kinh nghiệm đào tạo, tập huấn về các chủ đề liên quan cho các cộng đồng tham gia dự án phát triển, ưu tiên có kỹ năng tập huấn giảng viên (ToT)
 • Hiểu biết về các chính sách, chương trình và hướng dẫn thực hiện xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ
 • Có kinh nghiệm về các kỹ năng hỗ trợ có sự tham gia
 • Có kỹ năng viết và phân tích vấn đề tốt
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng nông thôn và dân tộc thiểu số.
 1. Ngân sách và điều khoản thanh toán
 • Toàn bộ chi phí tập huấn và thù lao tư vấn/giảng viên trong khuôn khổ chương trình Tiến Về Phía Trước
 • Thù lao của tư vấn/giảng viên sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và tư vấn trước khi thực hiện.
 1. Vai trò của các bên liên quan

Vai trò của Trung tâm RIC:

 • Xây dựng Điều khoản tham chiếu khoá tập huấn
 • Đăng tuyển, lựa chọn và ký hợp đồng công việc với tư vấn/giảng viên phù hợp cho khoá tập huấn
 • Cung cấp tài liệu có liên quan để tư vấn/giảng viên nghiên cứu khi xây dựng bài giảng và chương trình tập huấn
 • Hỗ trợ tư vấn/giảng viên thực hiện khoá tập huấn tại Quảng Trị
 • Xây dựng ngân sách và phụ trách chi trả các chi phí liên quan đến tư vấn/giảng viên, cán bộ chương trình của RIC.

Vai trò của Plan International Việt Nam:

 • Tham gia đóng góp ý kiến cho Điều khoản tham chiếu khoá tập huấn
 • Xây dựng ngân sách hoạt động và phụ trách chi trả các chi phí liên quan đến khoá tập huấn và học viên tại Quảng Trị theo định mức của Plan
 • Tổ chức và quản lý khóa tập huấn thực hiện ở Quảng Trị.
 1. Thông tin đăng ký ứng tuyển

Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ cho Trung tâm RIC trước 17:00 ngày 22/11/2022 theo địa chỉ sau:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 2121 882 hoặc 0989 881 890 (Hoàng Văn Tuyến – Cán bộ chương trình)
 • Email: info@ric.org.vn và cc cho địa chỉ: tuyen.hoangvan@ric.org.vn

Hồ sơ gồm có:

 • CV: thể hiện các kinh nghiệm làm việc với các hoạt động tương tự
 • Đề xuất hoạt động tập huấn
 • Kế hoạch thực hiện chi tiết khoá tập huấn
 • Đề xuất mức kinh phí và ngày công làm việc
Người chuẩn bị

 

 

Hoàng Văn Tuyến

Cán bộ chương trình

 

 

 

 

 

Người phê duyệt

 

 

Nguyễn Bá Kim

Điều phối dự án

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here