Dự án: Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình

Tổ chức tài trợ: Quỹ hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF).

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC).

Thời gian thực hiện: tháng 06/2019 – tháng 12/2020

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Biên soạn sách

1.Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009. Mục tiêu của Trung tâm là kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Sau 10 năm, các dự án RIC thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng: góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương; Hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như Pháp lệch dân chủ cơ sở, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em; Thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân; Góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân: nâng cao thu nhập, cơ sở hạ tầng, nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người dân tộc; tăng cường thực hiện quyền phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia.

2.Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình” –  do Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF), một hợp phần của dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan đối tác của Việt Nam. Dự án được thực hiện tại 10 thôn nghèo của 5 xã Yên Phú, Yên Nghiệp, Tân Mỹ, Ân Nghĩa và Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 06/2019 đến tháng 10/2020, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình thực hiện.

Phương pháp và cách tiếp cận của dự án:

Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nhà nước (Sở, Ngành, Hội liên quan các cấp), tổ chức ngoài nhà nước (NGOs, Hội Luật gia, Liên đoàn LS, VP luật tư nhân…) và cộng đồng: Thành lập Nhóm hành động có đại diện các bên tham gia tạo sự đồng thuận, lập kế hoạch hành động chung, chia sẻ, phối hợp, tận dụng nguồn lực cùng thúc đẩy, tổ chức và thực hiện truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Cộng đồng tự quản: Nhóm Cộng đồng được thành lập, nâng cao năng lực để khảo sát nhu cầu, hiện trạng, lập kế hoạch, thực hiện TT-TVPL tại cộng đồng thường xuyên, kịp thời; chia sẻ thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, kết nối cộng đồng với các bên để tìm kiếm hỗ trợ.

Tiếp cận dựa trên quyền: Thúc đẩy chính quyền hiểu rõ nhiệm vụ, đáp ứng quyền cho người dân; hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hợp pháp qua tiếp xúc, đối thoại dân chủ, cởi mở, Cộng đồng và chính quyền cùng hợp tác giải quyết các vấn đề về Bất BĐG, Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em tại địa phương.

Mục tiêu của dự án:

Phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức pháp luật (Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình, Trẻ em) và trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, bền vững thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • 01 Cơ chế hợp tác giữa cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng được xây dựng, triển khai đảm bảo thống nhất, thường xuyên, kịp thời trong truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;
 • 25 cán bộ cơ quan nhà nước và 50 thành viên cộng đồng của 10 nhóm cộng đồng có kiến thức và kỹ năng hỗ trợ TT-TVPL& TGPL hiệu quả;
 • 700 người dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức về Luật BĐG, PCBLGĐ, HN&GĐ, Luật TE và ít nhất 70% nạn nhân, nhóm nguy cơ được trợ giúp pháp lý về tảo hôn, BLGĐ, xâm hại TE…;
 • Mô hình cộng đồng tự quản trong truyền thông tư vấn pháp luật được nhân rộng vào ít nhất 01 chương trình Nhà nước tại tỉnh.

Việc xuất bản sách với các câu chuyện điển hình liên quan đến Bình đằng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, tảo hôn, xâm hại trẻ em và chuyển tới các đối tượng hưởng lợi và các bên liên quan là một trong những nội dung quan trọng của Dự án giúp cho các CQNN, TCNNN và cộng đồng cập nhật đầy đủ, thuận tiện hơn trong việc vận dụng các điều khoản luật, chính sách của nhà nước, địa phương trong việc đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hòa Bình.

3.Nội dung thỏa thuận: Chuyên gia sẽ trực tiếp biên soạn sách.

4.Thời gian: Tuần 1 tháng 11 năm 2020

5.Địa điểm: Tại Hà Nội và Hòa Bình.

6.Kết quả mong đợi:

10 câu chuyện được xây dựng và biên soạn về:

 • Sự thay đổi của người hưởng lợi từ dự án;
 • Sự thay đổi (nặng lực, kĩ năng,…) của nhóm cộng đồng khi tham gia vào các hoạt động dự án;
 • Câu chuyện về sự hợp tác giữa các bên liên quan trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hòa Bình;
 • Những giá trị dự án mang tới cho cộng đồng.

7.Yêu cầu đối với chuyên gia:

 • Có kỹ năng viết tốt;
 • Có kinh nghiệm biên soạn sách và tài liệu truyền thông;
 • Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn ít nhất 03 năm;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình và trẻ em;

8.Trách nhiệm của chuyên gia:

 • Đề xuất kế hoạch, nội dung chương trình làm việc;
 • Nghiên cứu các tài liệu liên quan và các thông tin trường hợp do RIC cung cấp;
 • Phỏng vấn tại thực địa, lấy thông tin, hình ảnh trực tiếp từ trường hợp;
 • Xây dựng đề cương câu chuyện theo yêu cầu của RIC;
 • Biên soạn 10 câu chuyện về sự thay đổi sau khi có tác động của dự án;
 • Hoàn thiện nội dung sách sau khi có phản hồi từ RIC và các bên liên quan của dự án.

9.Trách nhiệm của Trung tâm RIC:

 • Cung cấp các tài liệu, thông tin cơ bản về các trường hợp người hưởng lợi cần thiết cho chuyên gia;
 • Liên hệ với địa phương;
 • Tham vấn các bên liên quan và phản hồi thông tin để chuyên gia hoàn thiện sách;
 • Thanh toán tiền thù lao theo thỏa thuận hợp đồng sau khi nhận được bản hoàn thiện tờ rơi.

10.Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao biên soạn tờ rơi sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và chuyên gia trước khi thực hiện.

11.Thông tin liên hệ: Thông tin liên lạc vui lòng gửi đến trung tâm RIC trước ngày 30/10/2020

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: 043 2121 882
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com.
 • CBDA: Phạm Thị Ngọc Huyền – ĐT: 0397.585.322.

     Hà Nội, Ngày 20  tháng 10 năm 2020

Phó giám đốc Trung tâm

(Đã duyệt)

Nguyễn Bá Kim

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here