DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI HÒA BÌNH (2019 – 2020)

Tổ chức tài trợ: Quỹ hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Khảo sát thông tin ban đầu về nhận thức và nhu cầu truyền thông tư vấn pháp luật của người dân tại các thôn dự án trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

 

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009 và cấp lại ngày 03/03/2016. Mục tiêu của Trung tâm là kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Sau 10 năm, các dự án RIC thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng: góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương; Hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như Pháp lệch dân chủ cơ sở, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em; Thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân; Góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân: nâng cao thu nhập, cơ sở hạ tầng, nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người dân tộc; tăng cường thực hiện quyền phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia.

 

Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình” –  do Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp thuộc (JIFF), một hợp phần của dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan đối tác của Việt Nam. Dự án được thực hiện tại 10 thôn nghèo của 5 xã Yên Phú, Yên Nghiệp, Tân Mỹ, Ân Nghĩa và Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 06/2019 đến tháng 10/2020, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình thực hiện.

Phương pháp và cách tiếp cận của dự án:

Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nhà nước (Sở, Ngành, Hội liên quan các cấp), tổ chức ngoài nhà nước (NGOs, Hội Luật gia, Liên đoàn LS, VP luật tư nhân) và cộng đồng: Thành lập Nhóm hành động có đại diện các bên tham gia tạo sự đồng thuận, lập kế hoạch hành động chung, chia sẻ, phối hợp, tận dụng nguồn lực cùng thúc đẩy, tổ chức và thực hiện truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Cộng đồng tự quản: Nhóm Cộng đồng được thành lập, nâng cao năng lực để khảo sát nhu cầu, hiện trạng, lập kế hoạch, thực hiện TT-TVPL tại cộng đồng thường xuyên, kịp thời; chia sẻ thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, kết nối cộng đồng với các bên để tìm kiếm hỗ trợ.

Tiếp cận dựa trên quyền: Thúc đẩy chính quyền hiểu rõ nhiệm vụ, đáp ứng quyền cho người dân; hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hợp pháp. Qua tiếp xúc, đối thoại dân chủ, cởi mở, CĐ và chính quyền cùng hợp tác giải quyết các vấn đề về Bất BĐG, Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em tại địa phương.

Mục tiêu của dự án:

Phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức pháp luật (Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình, Trẻ em) và trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, bền vững thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng.

Các kết quả mong đợi của dự án:

1 Cơ chế hợp tác giữa cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng được xây dựng, triển khai đảm bảo thống nhất, thường xuyên, kịp thời trong truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;

25 cán bộ cơ quan nhà nước và 50 thành viên cộng đồng của 10 nhóm cộng đồng có kiến thức và kỹ năng hỗ trợ TT-TVPL& TGPL hiệu quả;

700 người dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức về Luật BĐG, PCBLGĐ, HN&GĐ, Luật TE và ít nhất 70% nạn nhân, nhóm nguy cơ được trợ giúp pháp lý về tảo hôn, BLGĐ, xâm hại TE…;

Mô hình cộng đồng tự quản trong truyền thông tư vấn pháp luật được nhân rộng vào ít nhất 01 chương trình Nhà nước tại tỉnh.

Hiện nay, tại tỉnh Hòa Bình nhu cầu tiếp cận thông tin về pháp luật và trợ giúp pháp lý là rất lớn và rất đa dạng ở các địa bàn khác nhau, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu vùng xa nơi có các cộng đồng người dân tộc thiểu số. Để phục vụ cho mục tiêu truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đáp ứng đúng nhu cầu và nguyện vọng của người dân, đồng thời xác định được các nhóm đối tượng có nguy cơ để kịp thời hỗ trợ, dự án tìm kiếm chuyên gia phụ trách triển khai hoạt động khảo sát thông tin ban đầu nhằm thu thập các thông tin làm cơ sở cho việc lập kế hoạch và thực hiện và đánh giá các hoạt động liên quan của dự án một cách hiệu quả.

 1. Nội dung thỏa thuận: Chuyên gia sẽ trực tiếp xây dựng kế hoạch và điều phối hoạt động khảo sát thông tin ban đầu.
 2. Địa điểm khảo sát: Tại địa bàn dự án tại tỉnh Hoà Bình.
 3. Kết quả mong đợi của khảo sát:

* Xây dựng được một Báo cáo khảo sát thông tin ban đầu bao gồm các nội dung sau:

 • Hiện trạng về nhận thức của người dân tại các thôn dự án về các nội dung liên quan đến luật Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân và gia đình; Luật trẻ em.
 • Thực tế triển khai và các mức độ về truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại tại địa phương.
 • Nhu cầu về truyền thông tư vấn pháp luật của người dân và danh sách nhóm có nguy cơ xâm hại quyền tại các thôn dự án.
 • Đề xuất, khuyến nghị các giải pháp truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng một cách phù hợp và hiệu quả.
 1. Yêu cầu đối với thành viên tham gia khảo sát/chuyên gia:
 • Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu khảo sát, đánh giá dự án;
 • Có kiến thức liên quan đến về pháp luật (Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình, Trẻ em).
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng dân tộc thiểu số.
 1. Trách nhiệm của thành viên tham gia khảo sát/chuyên gia:
 • Nghiên cứu các tài liệu, chỉ số của dự án;
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính dựa trên điều khoản tham chiếu và các tài liệu có liên quan do RIC cung cấp;
 • Xây dựng bộ công cụ/bảng hỏi hoàn chỉnh cho cuộc khảo sát và có thể sử dụng cho các đợt điều tra khảo sát tiếp theo;
 • Hỗ trợ nhóm lập kế hoạch – lựa chọn cỡ mẫu, phân công nhiệm vụ và lập lịch đi phỏng vấn…để đảm bảo các quy định về thời gian và cách thức nhập số liệu từ các bảng hỏi vào phần mềm;
 • Tiến hành khảo sát thực địa, bao gồm phỏng vấn người dân địa phương; thảo luận/phỏng vấn các bên có liên quan, chính quyền địa phương ở cấp tỉnh/huyện/xã;
 • Xử lý số liệu từ bộ công cụ/bảng hỏi đã thu thập;
 • Dự thảo 01 báo cáo khảo sát gửi RIC góp ý, bổ sung;
 • Hoàn thiện báo cáo cuối cùng và gửi cho RIC.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Liên hệ và đặt lịch với các bên liên quan;
 • Tổ chức hậu cần (ăn nghỉ, đi lại) cho chuyến khảo sát và thanh toán các chi phí liên quan;
 • Lựa chọn các thành viên đi phỏng vấn và tổ chức các cuộc họp có liên quan;
 • Hỗ trợ tư vấn trong việc xử lý số liệu;
 • Góp ý báo cáo dự thảo.
 1. Lịch làm việc dự kiến
Thời gian Nội dung Ngày làm việc Công tác phí
Ngày ………./08/2019 Nghiên cứu các tài liệu và xây dựng công cụ/bảng hỏi khảo sát. 2.0
Từ ngày ……. – ……../09/2019 Khảo sát thu thập thông tin tại thực địa 3.0 3.0
Từ ngày ……. – ……../09/2019 Nhập số liệu và xử lý số liệu (tính theo định mức thù lao nhập liệu và xử lý số liệu) 5.0  
Ngày……/09/2019 Viết báo cáo 2.0
Tổng 12 3.0
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao của thành viên tham gia khảo sát sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và thanh viên tham gia khảo sát trước khi thực hiện.
 2. Thông tin liên hệ:
 • Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV và đề xuất kỹ thuật, tài chính của nghiên cứu qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 31 tháng 08 năm 2019 theo địa chỉ dưới đây:
 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882, 0332 974 968 (Mr Tiến)
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here