Từ ngày 23/06/2020 – 01/07/2020 Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức đánh giá nội bộ giữa kỳ dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” do Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ.

Mục tiêu của đợt đánh giá này nhằm (i) Đánh giá xem liệu dự án có đi đúng hướng để đạt được các kết quả mong đợi đã đặt ra hay không? và (ii) Đánh giá về sự bền vững của các kết quả dự án.

Việc đánh giá sẽ được tiến hành bằng các phương pháp có sự tham gia với các bên liên quan sau: (i) Người thụ hưởng, nhóm cộng đồng, Ban giám sát cộng đồng  tại thôn dự án; (ii) Thành viên Ban quản lý dự án cấp xã; (iii) Thành viên Ban quản lý dự án cấp huyện; (iv) Cán bộ dự án của RIC. Dự án sẽ tiến hành đánh giá tại 08 thôn, 06 xã và 04 huyện triển khai dự án thuộc 02 tỉnh Hoà Bình và Trà Vinh với cơ cấu mẫu định lượng là 120 phiếu hỏi, kết hợp với các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm từ cấp tỉnh đến cấp thôn/ấp và phân tích tài liệu thứ cấp liên quan đến hoạt động của dự án sẽ được rà soát như các báo cáo giám sát, báo cáo họp 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo hoạt động; tài liệu kỹ thuật áp dụng; kế hoạch năm của dự án…

Thông qua đợt đánh giá nội bộ giữa kỳ này RIC sẽ (i) xác định các khoảng trống cần giải quyết, các bài học kinh nghiệm để áp dụng và đưa ra khuyến nghị cho việc thích ứng/điều chỉnh phù hợp cho thời gian còn lại của dự án (về cách tiếp cận và tổ thức thực hiện của dự án) và (ii) có được khuyến nghị về việc thể chế hoá và phổ biến nhân rộng phương pháp quản lý dựa vào cộng đồng đảm bảo tính bền vững của dự án.

Khảo sát, thảo luận nhóm tại thôn/ấp dự án

Thảo luận nhóm với nhóm cán bộ tại các xã dự án

Người hưởng lợi đánh giá dự án thông qua bảng hỏi

Đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh về dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here