Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) đang triển khai thực hiện dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Kỳ Sơn, Kim Bôi và Lạc Sơn. Qua hai năm triển khai các hoạt động, dự án đã đạt được những kết quả đáng kể, được người dân và các bên liên quan đánh giá cao về tính phù hợp của mô hình. Qua đó giúp cải thiện 306ha diện tích tưới tiêu (8.492 người hưởng lợi), cải thiện điều kiện nước sinh hoạt cho 1.707 người dân. Bên cạnh đó giúp cho người dân được nâng cao nhận thức và năng lực trong việc chủ động quản lý, vận hành và bảo trì công trình.

Xã Tự Do là một trong 3 xã vùng cao của huyện Lạc Sơn thuộc chương trình 135. Có 2600 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 72%, thu nhập bình quân 12 triệu/năm/người. Trên địa bàn toàn xã tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông chiếm 15%, công trình thủy lợi 70%, công trình nước sinh hoạt mỗi xóm gồm 1 công trình. Các công trình đã được đầu tư từ các chương tình dự án giảm nghèo, P-SARD, CT135 từ những năm 2001, đến nay hầu như các công trình đều đã xuống cấp, hư hỏng nhiều ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Căn cứ vào nhu cầu của huyện, xã và xét thấy đặc thù các công trình trên địa bàn xã Tự Do phù hợp với mô hình dự án để giao cho cộng đồng thực hiện bảo trì, Trung tâm RIC đã đề nghị UBND Tỉnh Hòa Bình cho phép được triển khai mô hình này tại xã Tự Do huyện Lạc Sơn và đã được UBND Tỉnh chấp thuận trong công văn số 423/UBND -TH ngày 09 tháng 5 vừa qua.

Xã Tự Do, huyện Lạc Sơn sẽ tham gia dự án từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2016.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here