Dự án: Tăng cường năng lực cho các cộng đồng Dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng trong CT 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh (2017-2021)

                                                                                        Cơ quan tài trợ: Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid)                                             Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)

  

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Rà soát các chính sách hướng dẫn thực hiện vận hành và bảo trì công trình   cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong Chương trình 135 tại tỉnh Trà Vinh

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

 1. Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” được thực hiện tại 08 xã/04 huyện thuộc 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid).

 • Mục đích của dự án: Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh
 • Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng DTTS tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của CT135 dành cho VHBT và xây dựng CSHT hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.
 • Phạm vi dự án: bao gồm 08 xã/04 huyện thuộc 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh
 • Thời gian thực hiện dự án: Dự án được thực hiện từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021.

Hoạt động Rà soát các chính sách hướng dẫn thực hiện vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong Chương trình 135 tại tỉnh Trà Vinh là một trong những hoạt động quan trọng nhằm mục đích hệ thống hóa các văn bản pháp lý hiện hành, các quy định có thể dùng làm cơ sở thực hiện giao các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn cho các nhóm cộng đồng tại thôn/bản/ấp để bảo vệ, khai thác, duy tu bảo dưỡng theo kế hoạch và dài hạn, và kèm theo đó, giao ngân sách dành cho duy tu bảo dưỡng cho các nhóm này thực hiện.

 1. Kết quả mong đợi:
 • Hệ thống hóa và phân tích các văn bản pháp lý hiện hành, các quy định có thể dùng làm cơ sở thực hiện giao các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn cho các nhóm cộng đồng để duy tu bảo dưỡng thường xuyên và quản lý dài hạn.
 • Hệ thống hóa và phân tích các chính sách/quy định làm cơ sở cho việc giao ngân sách phát triển nông thôn cho các nhóm cộng đồng địa phương thực hiện (hướng dẫn cộng đồng thực hiện quy trình tự quản các công trình cơ sở hạ tầng: thành lập nhóm, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, quản lý tài chính và thanh quyết toán…).
 • Xác định các khoảng trống và những bấp cập trong quy định và cơ chế thực hiện các quy định hiện hành trong lĩnh vực giao cơ sở hạ tầng nông thôn cho các nhóm cộng đồng để duy tu bảo dưỡng thường xuyên và quản lý; và giao ngân sách bảo trì cơ sở hạ tầng cho các nhóm cộng đồng thực hiện.
 1. Thời gian thực hiện
 • Thời gian: Tháng 10 năm 2018
 • Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh
 1. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn
 • Nghiên cứu các tài liệu, văn bản chính sách liên quan đến mục đích của việc nghiên cứu;
 • Lập đề cương nghiên cứu, kế hoạch và chương trình thực hiện, bao gồm dự trù ngân sách nghiên cứu gửi Trung tâm RIC;
 • Phụ trách chính việc nghiên cứu (khảo sát tại thực địa – nếu có) với sự hỗ trợ của các cán bộ Trung tâm RIC (nếu cần);
 • Hoàn thành báo cáo bằng tiếng Việt và trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo tham vấn do dự án tổ chức.
 1. Yêu cầu về năng lực của chuyên gia tư vấn
 • Chuyên gia tư vấn có trình độ Đại học trở lên, có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu chính sách.
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển, trong đó có kinh nghiệm đối với cách tiếp cận cộng đồng tự quản là một lợi thế
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC
 • Cung cấp các tài liệu liên quan để tư vấn nghiên cứu và tìm hiểu;
 • Chuẩn bị hậu cần cho các buổi làm việc;
 • Hỗ trợ chuyên gia trong các hoạt động thực hiện tại thực địa (liên hệ, đặt lịch với các bên liên quan …)
 • Thuê xe đưa đón chuyên gia tư vấn theo định mức quy định của dự án;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo định mức quy định của dự án.
 1. Lịch làm việc dự kiến: tối đa không quá 08 ngày làm việc (05 ngày nghiên cứu, 02 ngày viết báo cáo và 01 ngày trình bày tại hội thảo tham vấn).
 2. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV và Đề xuất kỹ thuật (bao gồm khung nghiên cứu và ngân sách dự kiến) qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/09/2018:

 • Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương,Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Bá Kim

(Đã duyệt)

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here