Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.
Ngày 17/05/2021, Trung tâm RIC tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực hiện và viết dự án của RIC khi nộp đề xuất dự án quỹ JIFF tài trợ lần thứ 1 tại Hội thảo trực tuyến giới thiệu thông tin về đợt mời nộp sáng kiến tư pháp lần thứ 3, do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tổ chức.
Chủ đề đợt kêu gọi nộp sáng kiến lần thứ 3 của quỹ JIFF: “Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở Việt Nam”.
Địa bàn trọng điểm được JIFF quan tâm trong đợt 3 bao gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Đồng Tháp, Quảng Bình và Hồ Chí Minh.
Thông tin chi tiết về hội thảo cũng như các tài liệu đính kèm liên quan đến việc nộp sáng kiến đợt 3, vui lòng xem tại: Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) mời nộp Đề xuất Sáng kiến Tư pháp lần thứ ba | Oxfam in Vietnam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here