Dự án: Tăng cường năng lực cho các cộng đồng Dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng trong CT 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh (2017-2021)

Cơ quan tài trợ: Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Rà soát các chính sách hướng dẫn thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong Chương trình 135 tại tỉnh Trà Vinh

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

 • Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” được thực hiện tại 08 xã/04 huyện thuộc 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid).

 • Mục đích của dự án: Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh
 • Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng Dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của CT135 dành cho Vận hành bảo trì và xây dựng CSHT hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.
 • Phạm vi dự án: bao gồm 08 xã/04 huyện thuộc 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh
 • Thời gian thực hiện dự án: Dự án được thực hiện từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021.

Hoạt động Rà soát các chính sách hướng dẫn thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong Chương trình 135 tại tỉnh Trà Vinh là một trong những hoạt động quan trọng nhằm mục đích hệ thống hóa các văn bản pháp lý hiện hành, các quy định có thể dùng làm cơ sở thực hiện giao các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn cho các nhóm cộng đồng tại thôn/bản/ấp để bảo vệ, khai thác, duy tu bảo dưỡng theo kế hoạch và dài hạn, cũng như giao ngân sách dành cho duy tu bảo dưỡng và xây dựng các công trình CSHT quy mô nhỏ (theo cơ chế đầu tư đặc thù) cho các nhóm này thực hiện.

 • Kết quả mong đợi:
 • Rà soát và phân tích các văn bản liên quan đến thực hiện Vận hành bảo trì cơ sở hạ tầng;
 • Rà soát và phân tích các văn bản, chính sách liên quan đến thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng theo cơ chế đầu tư đặc thù;
 • Đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản, chính sách trên thực tế: Công tác phân cấp trao quyền, quy trình thực hiện, thủ tục quản lý tài chính và thanh quyết toán;
 • Đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện các chính sách và xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, vận hành bảo trì cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phân cấp trao quyền, đặc biệt là vai trò tự quản của cộng đồng.
 • Thời gian thực hiện:
 • Thời gian: tháng 06 năm 2019
 • Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh
 • Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn:
 • Nghiên cứu các tài liệu, văn bản chính sách liên quan đến mục đích của việc nghiên cứu;
 • Lập đề cương nghiên cứu, kế hoạch và chương trình thực hiện, bao gồm dự trù ngân sách nghiên cứu gửi Trung tâm RIC;
 • Phụ trách chính việc nghiên cứu (khảo sát tại thực địa – nếu có) với sự hỗ trợ của các cán bộ Trung tâm RIC (nếu cần);
 • Hoàn thành báo cáo bằng tiếng Việt và trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo tham vấn do dự án tổ chức.
 • Yêu cầu về năng lực của chuyên gia tư vấn
 • Chuyên gia tư vấn có trình độ Đại học trở lên, có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu chính sách.
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển, trong đó có kinh nghiệm đối với cách tiếp cận cộng đồng tự quản là một lợi thế
 • Trách nhiệm của Trung tâm RIC
 • Cung cấp các tài liệu liên quan để tư vấn nghiên cứu và tìm hiểu;
 • Chuẩn bị hậu cần cho các buổi làm việc;
 • Hỗ trợ chuyên gia trong các hoạt động thực hiện tại thực địa (liên hệ, đặt lịch với các bên liên quan …)
 • Thuê xe đưa đón chuyên gia tư vấn  và sắp xếp chỗ ngủ/nghỉ theo định mức quy định của dự án;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo định mức quy định của dự án.
 • Thù lao và điều khoản thanh toán:
 • Thù lao chuyên gia tư vấn sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và chuyên gia tư vấn trước khi thực hiện.
 • Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV và Đề xuất kỹ thuật (bao gồm khung nghiên cứu và ngân sách dự kiến) qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 07/06/2019:

 • Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương  phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882, 0989881890 (Mr Tuyến)
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com
  Phó Giám đốc Trung tâm
  Nguyễn Bá Kim
  (Đã duyệt)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here