Dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình”

Tổ chức tài trợ: Quỹ hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF).

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC).

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Biên soạn tờ rơi tóm tắt nội dung các luật/văn bản liên quan đến Bình đằng giới, phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình.

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009. Mục tiêu của Trung tâm là kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Sau 10 năm, các dự án RIC thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng: góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương; Hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như Pháp lệch dân chủ cơ sở, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em; Thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân; Góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân: nâng cao thu nhập, cơ sở hạ tầng, nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người dân tộc; tăng cường thực hiện quyền phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia.

 1. Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình” –  do Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF), một hợp phần của dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan đối tác của Việt Nam. Dự án được thực hiện tại 10 thôn nghèo của 5 xã Yên Phú, Yên Nghiệp, Tân Mỹ, Ân Nghĩa và Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 06/2019 đến tháng 10/2020, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình thực hiện.

Phương pháp và cách tiếp cận của dự án:

Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nhà nước (Sở, Ngành, Hội liên quan các cấp), tổ chức ngoài nhà nước (NGOs, Hội Luật gia, Liên đoàn LS, VP luật tư nhân…) và cộng đồng: Thành lập Nhóm hành động có đại diện các bên tham gia tạo sự đồng thuận, lập kế hoạch hành động chung, chia sẻ, phối hợp, tận dụng nguồn lực cùng thúc đẩy, tổ chức và thực hiện truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Cộng đồng tự quản: Nhóm Cộng đồng được thành lập, nâng cao năng lực để khảo sát nhu cầu, hiện trạng, lập kế hoạch, thực hiện TT-TVPL tại cộng đồng thường xuyên, kịp thời; chia sẻ thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, kết nối cộng đồng với các bên để tìm kiếm hỗ trợ.

Tiếp cận dựa trên quyền: Thúc đẩy chính quyền hiểu rõ nhiệm vụ, đáp ứng quyền cho người dân; hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hợp pháp qua tiếp xúc, đối thoại dân chủ, cởi mở, Cộng đồng và chính quyền cùng hợp tác giải quyết các vấn đề về Bất BĐG, Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em tại địa phương.

Mục tiêu của dự án:

Phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức pháp luật (Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình, Trẻ em) và trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, bền vững thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • 01 Cơ chế hợp tác giữa cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng được xây dựng, triển khai đảm bảo thống nhất, thường xuyên, kịp thời trong truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;
 • 25 cán bộ cơ quan nhà nước và 50 thành viên cộng đồng của 10 nhóm cộng đồng có kiến thức và kỹ năng hỗ trợ TT-TVPL& TGPL hiệu quả;
 • 700 người dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức về Luật BĐG, PCBLGĐ, HN&GĐ, Luật TE và ít nhất 70% nạn nhân, nhóm nguy cơ được trợ giúp pháp lý về tảo hôn, BLGĐ, xâm hại TE…;
 • Mô hình cộng đồng tự quản trong truyền thông tư vấn pháp luật được nhân rộng vào ít nhất 01 chương trình Nhà nước tại tỉnh.

Việc xuất bản tờ rơi tóm tắt nội dung các luật/văn bản liên quan đến Bình đằng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, tảo hôn, xâm hại trẻ em và chuyển tới các đối tượng hưởng lợi là một trong những nội dung quan trọng của Dự án giúp cho các CQNN, TCNNN và cộng đồng cập nhật đầy đủ, thuận tiện hơn trong việc vận dụng các điều khoản luật, chính sách của nhà nước, địa phương trong việc đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hòa Bình.

 1. Nội dung thỏa thuận: Chuyên gia sẽ trực tiếp biên soạn và thiết kế tờ rơi.
 2. Thời gian: Tuần 1 tháng 04 năm 2020
 3. Địa điểm: Tại Hà Nội
 4. Kết quả mong đợi

Trên cơ sở báo cáo khảo sát hiện trạng ban đầu và các báo cáo giám sát của dự án, chuyên gia biên soạn tờ rơi truyền thông có liên quan đến các vấn đề và nhu cầu truyền thông tại địa phương (tập trung vào các nội dung bảo về quyền của phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số):

 1. i) Tóm tắt một số nội dung của luật Bình đằng giới, Phòng chống bạo lực gia đình có liên quan.
 2. ii) Tóm tắt một số nội dung của luật Hôn nhân và gia đình có liên quan.

Cung cấp thông tin về các cơ quan, dịch vụ, cá nhân có khả năng hỗ trợ, tư vấn pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình cho các đối tượng cần trợ giúp, đối tượng có nguy cơ.

Tờ rơi có nội dung ngắn gọn, súc tích (mỗi nội dung tối đa 5 trang khổ A4, chưa tính hình ảnh minh hoạ kèm theo), mang tính thiết thực khi ứng dụng trong thực tế.

 1. Yêu cầu đối với chuyên gia:
 • Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn ít nhất 07 năm.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình và trẻ em.
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm biên soạn các tài liệu tập huấn và tài liệu truyền thông.
 1. Trách nhiệm của chuyên gia:
 • Nghiên cứu các chính sách, tài liệu liên quan và các hồ sơ dự án, báo cáo do RIC cung cấp.
 • Biện soạn, thiết kế tờ rơi đảm bảo tính ngắn gọn, đầy đủ, dễ triển khai thực hiện trong thực tiễn.
 • Hoàn thiện nội dung tờ rơi sau khi có phản hồi từ RIC và các bên liên quan của dự án.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu cần thiết cho chuyên gia tham khảo.
 • Tham vấn các bên liên quan và phản hồi thông tin để chuyên gia hoàn thiện tờ rơi truyền thông.
 • Thanh toán tiền thù lao theo thỏa thuận hợp đồng sau khi nhận được bản hoàn thiện tờ rơi.
 1. Lịch làm việc dự kiến
Thời gian Nội dung Ngày làm việc Công tác phí
Tháng 04/2020 Biên soạn và thiết kế tờ rơi 5.0 0
Tổng 5.0 0
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao biên soạn tờ rơi sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và chuyên gia trước khi thực hiện.
 2. Thông tin liên hệ:

Các ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi CV và hồ sơ năng lực đến trung tâm RIC trước ngày 30/3/2020, theo địa chỉ sau đây:

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: 043 2121 882
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com.
 • CBDA: Phạm Thị Ngọc Huyền – ĐT: 0397.585.322.
 • CBDA: Đinh Hồng Quân – ĐT: 0915.207.752.

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here