DỰ ÁN: Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh.

(Thời gian thực hiện dự án: 11. 2017 – 11. 2021)

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ Ireland (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

(ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ GIỮA KỲ DỰ ÁN)

——————

 1. Giới thiệu chung

Dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” dưới sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) được RIC thực hiện tại 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh trong giai đoạn từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2021.

Mục đích của dự án:

 • Đảm bảo sự thành công bền vững của mô hình vận hành bảo trì dựa vào cộng đồng và mở rộng mô hình sang tỉnh Trà Vinh;
 • Thúc đẩy xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng để xây dựng năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý có hiệu quả và tiếp cận với quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135 trong giai đoạn 2016 đến 2020;
 • Nhân rộng phương pháp vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 và trong các chương trình của các đối tác khác hướng tới giảm nghèo bền vững thông qua chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm.

Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của chương trình 135 dành cho vận hành bảo trì và xây dựng cơ sở hạ tầng hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • Kết quả 1: Vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng được lồng ghép, thực hiện tại tỉnh Hòa Bình và nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh;
 • Kết quả 2: Các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý và thực hiện hiệu quả việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135;
 • Kết quả 3: Kiến thức và kinh nghiệm thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng công trình CSHT dựa vào cộng đồng được phổ biến và áp dụng tại các tỉnh ngoài dự án thông qua hợp tác với Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Hiện tại dự án đang thực hiện tại 08 xã/04 huyện thuộc 02 tỉnh Hoà Bình và Trà Vinh. Theo thoả thuận giữa RIC và Irish Aid một đánh giá nội bộ giữa kỳ sẽ được tiến hành sau 02 năm thực hiện dự án.

 1. Mục tiêu của đánh giá:

Mục tiêu của đánh giá này có 2 mặt:

 1. Đánh giá xem liệu dự án có đi đúng hướng để đạt được các kết quả mong đợi đã đặt ra hay không?
 2. Đánh giá về sự bền vững của các kết quả dự án.

Để đạt được các mục tiêu bên trên, chuyên gia tư vấn sẽ áp dụng phương pháp đánh giá dựa trên các bằng chứng và có sự tham gia. Chuyên gia tư vấn có thể dựa trên một số câu hỏi gợi ý như sau:

 • Hiệu quả của dự án: Những thành tựu quan trọng của dự án đã đạt được cho đến nay là gì? Trường hợp nào dự án đạt được các kết quả/đầu ra như đã xác định trong khung logic? Làm thế nào để người nghèo được hưởng lợi và tham gia vào dự án? Dự án đã đạt được những gì về lồng ghép giới và lồng ghép biến đổi khí hậu?
 • Giám sát dự án: Hệ thống giám sát dự án được vận hành như thế nào? Kết quả giám sát được tích hợp trong kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của dự án như thế nào?
 • Trao quyền cho người dân: Các thành viên trong các nhóm cộng đồng có thực sự được quản lý các dự án của họ hay không? Làm thế nào để họ tự tổ chức và đưa ra quyết định chung của cả cộng đồng? Các ý kiến của cộng đồng có ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch và ra quyết định của chính quyền địa phương?
 • Cam kết của chính quyền địa phương: Đánh giá của chính quyền địa phương về phương pháp/cách làm quản lý dựa vào cộng đồng của dự án? Họ đã làm gì để quảng bá/nhân rộng phương pháp quản lý dựa vào cộng đồng tại địa phương?
 • Trở ngại và cơ hội: Có bất kỳ trở ngại? Nếu chưa, làm thế nào để dự án vượt qua chúng? Có bất kỳ cơ hội cải thiện? Nếu có, làm thế nào để cụ thể hoá các cơ hội này?
 • Sự bền vững của dự án: Phương pháp quản lý dựa vào cộng đồng của dự án có đảm bảo các kết quả và bền vững không? Những thách thức chính trong việc duy trì tính bền vững của dự án là gì? Làm thế nào để thích ứng với các thách thức này?
 1. Kết quả đầu ra mong đợi:

Dựa trên các đánh giá bên trên, chuyên gia tư vấn nên:

 • Xác định các khoảng trống cần giải quyết, các bài học kinh nghiệm để áp dụng và đưa ra khuyến nghị cho việc thích ứng/điều chỉnh phù hợpcho thời gian còn lại của dự án (về cách tiếp cận và tổ thức thực hiện của dự án).
 • Cung cấp cho dự án các khuyến nghị về việc thể chế hoá và phổ biến nhân rộng phương pháp quản lý dựa vào cộng đồng đảm bảo tính bền vững của dự án.
 • Cung cấp cho dự án 01 báo cáo cuối cùng bằng tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 20 trang, không kể các phụ lục) và 01 báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 03 trang).
 1. Thời gian và địa điểm thực hiện:
 • Thời gian: thực hiện vào thời điểm phù hợp sau khi có sự thống nhất và cho phép từ phía các địa phương
 • Địa điểm: 02 tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh
 1. Thành phần nhóm đánh giá:

Nhóm đánh giá sẽ bao gồm:

 • 01 chuyên gia tư vấn bên ngoài (với tư cách là trưởng nhóm);
 • 01 nhân viên của RIC không chịu trách nhiệm về dự án (với tư cách là trợ lý cho trưởng nhóm);
 • 02 nhân viên của RIC chịu trách nhiệm dự án (với tư cách là những người hỗ trợ tại thực địa và hỗ trợ hậu cần);
 • Những thành viên nòng cốt tại địa phương tại các cấp (tỉnh/huyện/xã) với tư cách hỗ trợ tổ chức, khảo sát thực địa, phỏng vấn bằng bảng hỏi (nếu có).
 1. Trách nhiệm của tư vấn:

Trưởng nhóm:

 • Nghiên cứu các tài liệu, chỉ số của dự án;
 • Xây dựng chương trình đánh giá, phương pháp và công cụ được RIC đồng ý trước khi đánh giá; dự thảo phác thảo báo cáo được RIC đồng ý trước khi đánh giá;
 • Gặp gỡ với ban giám đốc RIC để thảo luận về phạm vi và mục tiêu, làm rõ các câu hỏi chính, xem xét chương trình đánh giá;
 • Đào tạo đội ngũ đánh giá sử dụng các công cụ đánh giá;
 • Tiến hành nghiên cứu thực địa theo kế hoạch đã lập;
 • Chủ trì phân tích dữ liệu thực địa;
 • Xem xét sơ bộ các phát hiện với nhóm và các đối tác dự án;
 • Viết báo cáo: soạn thảo báo cáo, nhận phản hồi từ RIC và đối tác và hoàn thiện báo cáo cuối cùng bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
 • Cung cấp báo cáo cuối cùng bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho RIC như đã nêu trong mục 3

Các trợ lý và thành viên nhóm: hỗ trợ Trưởng nhóm trong công tác thực địa và sắp xếp hậu cần

 1. Yêu cầu về năng lực của chuyên gia tư vấn:
 • Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu đánh giá dự án;
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển, trong đó có kinh nghiệm đối với cách tiếp cận Cộng đồng tự quản và có kỹ năng làm việc với các cộng đồng dân tộc thiểu số là một lợi thế.
 1. Trách nhiệm của trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Liên hệ và đặt lịch với các bên liên quan;
 • Tổ chức hậu cần bao gồm đi lại, ăn ở tại thực địa, và thanh toán các chi phí liên quan (chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình thực địa của tư vấn sẽ được chi trả bởi RIC theo các quy định và định mức của dự án);
 • Xem xét và đưa ra ý kiến cho: dự thảo chương trình đánh giá, phương pháp và bộ công cụ, phác thảo dự thảo báo cáo, dự thảo báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 1. Ngày làm việc được trả bởi dự án:

Số ngày làm việc sẽ được trả bởi dự án cho Trưởng nhóm tư vấn như sau:

Nội dung

Ngày làm việc

Số ngày nhận thù lao Ngày lĩnh công tác phí
Nghiên cứu các tài liệu, xây dựng chương trình, công cụ đánh giá, phác thảo báo cáo 02 02
Khảo sát thu thập thông tin tại thực địa tại Hoà Bình và Trà Vinh 07 07 07
Tổng hợp thông tin và xử lý, phân tích số liệu 02 02
Viết báo cáo 03 03

Tổng số

14 14 07
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán:
 • Thù lao và các điều khoản thanh toán sẽ được thỏa thuận giữa tư vấn và RIC trong hợp đồng tư vấn trước khi thực hiện.
 1. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi hồ sơ (bao gồm CV; đề xuất kỹ thuật và đề xuất về tài chính) qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 08 tháng 05 năm 2020

 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882; DĐ: 0989 881 890 (CBDA Tuyến)
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com
  Giám đốc trung tâm

(đã duyệt)

Lê Văn Hải

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here