DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI TỈNH HÒA BÌNH (2019 – 2020)

Tổ chức tài trợ: Quỹ hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Nội dung: Đánh giá kết thúc dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình”

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009. Mục tiêu của Trung tâm là kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Sau 10 năm, các dự án RIC thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng: góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương; Hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như Pháp lệch dân chủ cơ sở, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em; Thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân; Góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân: nâng cao thu nhập, cơ sở hạ tầng, nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người dân tộc; tăng cường thực hiện quyền phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia.

 1. Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình” –  do Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF), một hợp phần của dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan đối tác của Việt Nam. Dự án được thực hiện tại 10 thôn nghèo của 5 xã Yên Phú, Yên Nghiệp, Tân Mỹ, Ân Nghĩa và Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 06/2019 đến tháng 10/2020, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình thực hiện.

Phương pháp và cách tiếp cận của dự án:

Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nhà nước (Sở, Ngành, Hội liên quan các cấp), tổ chức ngoài nhà nước (NGOs, Hội Luật gia, Liên đoàn LS, VP luật tư nhân…) và cộng đồng: Thành lập Nhóm hành động có đại diện các bên tham gia tạo sự đồng thuận, lập kế hoạch hành động chung, chia sẻ, phối hợp, tận dụng nguồn lực cùng thúc đẩy, tổ chức và thực hiện truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Cộng đồng tự quản: Nhóm Cộng đồng được thành lập, nâng cao năng lực để khảo sát nhu cầu, hiện trạng, lập kế hoạch, thực hiện TT-TVPL tại cộng đồng thường xuyên, kịp thời; chia sẻ thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, kết nối cộng đồng với các bên để tìm kiếm hỗ trợ.

Tiếp cận dựa trên quyền: Thúc đẩy chính quyền hiểu rõ nhiệm vụ, đáp ứng quyền cho người dân; hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hợp pháp qua tiếp xúc, đối thoại dân chủ, cởi mở, Cộng đồng và chính quyền cùng hợp tác giải quyết các vấn đề về Bất BĐG, Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em tại địa phương.

Mục tiêu của dự án:

Phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức pháp luật (Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình, Trẻ em) và trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, bền vững thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • 01 Cơ chế hợp tác giữa cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng được xây dựng, triển khai đảm bảo thống nhất, thường xuyên, kịp thời trong truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;
 • 25 cán bộ cơ quan nhà nước và 50 thành viên cộng đồng của 10 nhóm cộng đồng có kiến thức và kỹ năng hỗ trợ TT-TVPL& TGPL hiệu quả;
 • 700 người dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức về Luật BĐG, PCBLGĐ, HN&GĐ, Luật TE và ít nhất 70% nạn nhân, nhóm nguy cơ được trợ giúp pháp lý về tảo hôn, BLGĐ, xâm hại TE…;
 • Mô hình cộng đồng tự quản trong truyền thông tư vấn pháp luật được nhân rộng vào ít nhất 01 chương trình Nhà nước tại tỉnh.

Theo kế hoạch của dự án, hoạt động đánh giá kết thúc dự án được tiến hành vào tháng 12/2021. Do vậy, RIC đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn để thực hiện hoạt động đánh giá với các nội dung cụ thể sau:

 1. Kết quả mong đợi
 • Một báo cáo đánh giá kết quả tổng thể dự án được đưa ra, trong đó đánh giá được: tính phù hợp của dự án; hiệu quả; hiệu suất; tác động (tích cực và tiêu cực nếu có); tính bền vững và các bài học kinh nghiệm của dự án.
 • Đánh giá về sự phối hợp, quản lý và giám sát của các bên chịu trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án.
 • Các khuyến nghị/đề xuất nhằm duy trì, cải tiến và nhân rộng các kết quả của dự án trong các giai đoạn tiếp theo.
 1. Thời gian và địa bàn nghiên cứu:
 • Thời gian dự kiến: Tuần 2/12/2020
 • Tư vấn đánh giá sẽ hoàn thành bản Báo cáo cuối cùng  bằng tiếng Việt và bàn giao tất cả các thông tin/tài liệu (ghi chú, bảng câu hỏi hoàn chỉnh, số liệu xử lý…) do nhóm thu thập được cho RIC chậm nhất vào ngày 25/12/2020.
 • Địa điểm: Tại TP Hoà Bình và 05 xã dự án huyện Lạc Sơn – tỉnh Hòa Bình
 1. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn
 • Nghiên cứu các tài liệu liên quan của cuộc đánh giá;
 • Xây dựng đề cương nghiên cứu và đề xuất kế hoạch, kinh phí cho cho cuộc đánh giá;
 • Tiến hành thu thập thông tin đánh giá tại thực địa
 • Xử lý thông tin và viết dự thảo báo cáo gửi tham vấn ý kiến của RIC và các bên liên quan.
 • Hoàn thiện Báo cáo đánh giá cuối cùng.
 1. Trách nhiệm của RIC
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của tư vấn;
 • Liên hệ và đặt lịch với các bên liên quan;
 • Tổ chức hậu cần (ăn nghỉ, đi lại, tài liệu, văn phòng phẩm…) và thanh toán các chi phí liên quan;
 • Hỗ trợ chuyên gia trong quá trình phỏng vấn/thảo luận và tổ chức các cuộc họp với các liên quan;
 • Góp ý báo cáo dự thảo;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng.
 1. Yêu cầu về năng lực
 • Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 10 năm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng;
 • Am hiểu và có kinh nghiệm trong nghiên cứu khảo sát, đánh giá các chương trình/dự án tại các địa phương;
 • Viết báo cáo tốt.
 1. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV và Đề cương đánh giá, đề xuất tài chính qua email hoặc điện thoại trước ngày 7/12/2020:

 

Giám đốc trung tâm

(Đã duyệt)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here