DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI HÒA BÌNH (2019 – 2020)

Tổ chức tài trợ: Quỹ hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Tập huấn Bình đẳng giới và một số nội dung chính trong Luật Bình đẳng giới cho các thành viên TOT tại tỉnh Hoà Bình

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009. Mục tiêu của Trung tâm là kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Sau 10 năm, các dự án RIC thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng: góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương; Hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như Pháp lệch dân chủ cơ sở, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em; Thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân; Góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân: nâng cao thu nhập, cơ sở hạ tầng, nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người dân tộc; tăng cường thực hiện quyền phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia.

 1. Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình” –  do Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF), một hợp phần của dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan đối tác của Việt Nam. Dự án được thực hiện tại 10 thôn nghèo của 5 xã Yên Phú, Yên Nghiệp, Tân Mỹ, Ân Nghĩa và Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 06/2019 đến tháng 10/2020, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình thực hiện.

Phương pháp và cách tiếp cận của dự án:

Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nhà nước (Sở, Ngành, Hội liên quan các cấp), tổ chức ngoài nhà nước (NGOs, Hội Luật gia, Liên đoàn LS, VP luật tư nhân…) và cộng đồng: Thành lập Nhóm hành động có đại diện các bên tham gia tạo sự đồng thuận, lập kế hoạch hành động chung, chia sẻ, phối hợp, tận dụng nguồn lực cùng thúc đẩy, tổ chức và thực hiện truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Cộng đồng tự quản: Nhóm Cộng đồng được thành lập, nâng cao năng lực để khảo sát nhu cầu, hiện trạng, lập kế hoạch, thực hiện TT-TVPL tại cộng đồng thường xuyên, kịp thời; chia sẻ thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, kết nối cộng đồng với các bên để tìm kiếm hỗ trợ.

Tiếp cận dựa trên quyền: Thúc đẩy chính quyền hiểu rõ nhiệm vụ, đáp ứng quyền cho người dân; hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hợp pháp qua tiếp xúc, đối thoại dân chủ, cởi mở, Cộng đồng và chính quyền cùng hợp tác giải quyết các vấn đề về Bất BĐG, Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em tại địa phương.

Mục tiêu của dự án:

Phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức pháp luật (Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình, Trẻ em) và trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, bền vững thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng.

Các kết quả mong đợi của dự án:

 • 01 Cơ chế hợp tác giữa cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng được xây dựng, triển khai đảm bảo thống nhất, thường xuyên, kịp thời trong truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;
 • 25 cán bộ cơ quan nhà nước và 50 thành viên cộng đồng của 10 nhóm cộng đồng có kiến thức và kỹ năng hỗ trợ TT-TVPL& TGPL hiệu quả;
 • 700 người dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức về Luật BĐG, PCBLGĐ, HN&GĐ, Luật TE và ít nhất 70% nạn nhân, nhóm nguy cơ được trợ giúp pháp lý về tảo hôn, BLGĐ, xâm hại TE…;
 • Mô hình cộng đồng tự quản trong truyền thông tư vấn pháp luật được nhân rộng vào ít nhất 01 chương trình Nhà nước tại tỉnh.

Tập huấn Bình đẳng giới và một số nội dung chính trong Luật Bình đẳng giới cho các thành viên TOT là một trong những hợp phần hoạt động của dự án nhằm đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ tại các cơ quan và tổ chức liên quan có khả năng tập huấn, truyền thông và hỗ trợ pháp lý cho các cán bộ cấp cơ sở và các thành viên nòng cốt tại các thôn xóm thúc đẩy việc thực hiện Bình đẳng giới tại cộng đồng.

 1. Nội dung thỏa thuận: Chuyên gia sẽ xây dựng nội dung, chương trình và trực tiếp tập huấn cho các thành viên TOT về Bình đẳng giới và các nội dung chính trong Luật Bình đẳng giới.
 2. Thời gian: Tuần 4 (dự kiến ngày 27 – 28/9) tháng 9 năm 2019.
 3. Địa điểm: Tại thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.
 4. Thành phần tham dự tập huấn:

25 thành viên TOT bao gồm: Đại diện các thành viên có năng lực và tích cực của Sở Lao động TB&XH, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Văn phòng Luật sư tỉnh, Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số tại tỉnh.

Cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Phòng LĐTB&XH huyện và cán bộ Tư pháp của 05 xã dự án.

 1. Kết quả mong đợi của khóa tập huấn:

Sau khóa tập huấn các thành viên TOT sẽ:

 • Hiểu các nội dung cơ bản về Bình đẳng giới và hiểu bình đẳng giới thực chất.
 • Phân tích để hiểu rõ các vấn đề bất bình đẳng giới đang diễn ra tại địa phương và các quy định trong Luật Bình đẳng giới liên quan đến các vấn đề đó.
 • Các thành viên TOT xây dựng được nội dung và chương trình để tập huấn và truyền thông cho các cán bộ và người dân tại cơ sở.
 1. Yêu cầu đối với chuyên gia:
 • Là người có kiến thức và kỹ năng trong đào tạo, tập huấn về chủ đề Bình đẳng giới và Luật bình đẳng giới.
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện các khoá đào tạo các giảng viên nguồn là các cán bộ tại các cơ quan, tổ chức tại địa phương.
 • Có các kỹ năng, phương pháp tập huấn có sự tham gia (trực quan và trình bày qua giấy khổ lớn A0, thẻ màu hoặc máy chiếu, thúc đẩy các tham dự viên thảo luận, làm việc theo nhóm…).
 1. Trách nhiệm của chuyên gia:
 • Biên soạn tài liệu phát tay, chương trình, nội dung tập huấn đảm bảo các kết quả mong đợi của khóa tập huấn.
 • Thực hiện 01 khóa tập huấn (02 ngày) tại TP Hòa Bình bằng phương pháp tham gia.
 • Giải đáp các ý kiến và hỗ trợ các tham dự viên xây dựng nội dung, chương trình tập huấn và truyền thông lại cho cấp cơ sở sau khi được tập huấn.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu cần thiết để tập huấn viên/giảng viên tham khảo.
 • Chuẩn bị công tác hậu cần cho khóa tập huấn.
 • Đi lại và phòng nghỉ chuyên gia theo định mức của dự án.
 • Thanh toán tiền thù lao theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày.
 • Viết báo cáo tập huấn.
 1. Lịch làm việc dự kiến
Thời gian Nội dung Ngày làm việc Công tác phí
Ngày 18/09/2019 Soạn tài liệu phát tay, chuẩn bị nội dung, chương trình, giáo cụ cho bài giảng 1.0
Ngày 27 – 28/09/2019

(Dự kiến)

Tập huấn cho nhóm TOT về Bình đẳng giới và một số quy định trongluật Bình đẳng giới. 2.0 2.0
Tổng   3.0 2.0
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao tập huấn sẽ được chi trả theo định mức của dự án và các điều khoản sẽ được thảo luận, ký kết hợp đồng giữa trung tâm RIC và chuyên gia trước khi thực hiện.
 2. Thông tin liên hệ: Thông tin liên lạc vui lòng gửi đến trung tâm RIC trước ngày 12/9/2019
 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: 043 2121 882
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com.
 • CBDA: Đinh Hồng Quân – ĐT: 0915 207 752
 

Hà Nội, Ngày 30 tháng 08 năm 2019

Phó giám đốc Trung tâm

                

                      Nguyễn Bá Kim

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here