DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DTTS THÔNG QUA THÍ ĐIỂM VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH VHBT VÀ XÂY DỰNG CSHT QUY MÔ NHỎ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG CT 135 TẠI TỈNH HÒA BÌNH VÀ TRÀ VINH (2017 – 2021)

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ phát triển Ai-len (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————– 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Kiểm toán báo cáo tài chính  

 1. Cơ quan ký hợp đồng

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

 1. Nội dung thỏa thuận: Kiểm toán báo cáo tài chính dự án “Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh” và kiểm toán báo cáo tài chính Trung tâm RIC giai đoạn tháng 01/2020 đến tháng 12/2020.
 2. Kết quả mong đợi:
 • Phát hành báo cáo kiểm toán dự án Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh, báo cáo kiểm toán toàn Trung tâm bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt trước ngày 30 tháng 04 năm 2021;
 • Đưa ra Thư quản lý để hoàn thiện, phát triển tổ chức.
 1. Trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty Kiểm toán:
 • Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành;
 • Thông báo cho trung tâm RIC nội dung và kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán theo kế hoạch và theo đúng nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật;
 • Đưa ra ý kiến kiểm toán về các khoản thu, chi;
 • Cử kiểm toán viên và chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc kiểm toán;
 • Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý (3 bản tiếng Anh và 3 bản tiếng Việt).
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ của dự án;
 • Các chứng từ của dự án phải được ký, đóng dấu trước khi cung cấp cho kiểm toán, chịu trách nhiệm về sự an toàn cho các tài sản của đơn vị;
 • Cung cấp theo yêu cầu của kiểm toán, xác nhận bằng văn bản về tính tin cậy của các thông tin và tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán;
 • Cử nhân viên tham gia, phối hợp với kiểm toán;
 • Thanh toán phí kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.
 1. Lịch làm việc dự kiến:
Thời gian Nội dung Ngày làm việc
Tháng 03/2021 Khảo sát, kiểm toán tại các vùng dự án 1
Thực hiện kiểm toán tại văn phòng Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng. 3

Tổng

4
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Theo thỏa thuận hợp đồng.
 

 

 

 

 

Hà Nội, Ngày 08 tháng 03 năm 2021

Giám đốc Trung tâm

(Đã duyệt) 

 

Lê Văn Hải

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here