TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Dự án: Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng

tại các xã 135

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

“Xây dựng kế hoạch chiến lược giới lồng ghép vào các hoạt động của dự án”

1. Phần giới thiệu

Dự án Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 do Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) thực hiện trong ba năm 2013-16 với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ phát triển Ireland. Dự án nhằm hỗ trợ người dân ở 6 xã nghèo và dân tộc miền núi tỉnh Hòa Bình xây dựng năng lực để họ có thể tự duy tu bảo dưỡng và vận hành các công trình cơ sở hạ tầng, sử dụng nguồn ngân sách vận hành và bảo trì của Chương trình 135 do UBND xã quản lý. Kết quả thử nghiệm sẽ được dùng để vận động mở rộng mô hình vận hành – bảo trì cộng đồng trong Chương trình 135 và các chương trình, các địa phương khác.

Nội dung chủ yếu của dự án là xây dựng mô hình các nhóm cộng đồng bao gồm những người cùng sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động trên cơ sở mọi người cùng tham gia, quản lý minh bạch và có trách nhiệm, vì mục đích cải thiện đời sống của người dân địa phương. Dự án sẽ trang bị cho nhóm cộng đồng các kiến thức và kỹ năng xây dựng nhóm, chuẩn bị kế hoạch vận hành và bảo trì các loại công trình cơ sở hạ tầng khác nhau (hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống mương và đập, trường học, đường nông thôn, nhà văn hóa), triển khai kế hoạch vận hành và bảo trì, tự đánh giá các hoạt động và báo cáo trước toàn thể cư dân. Các nhóm vận hành và bảo trì cũng sẽ được hỗ trợ để xây dựng đề xuất và bảo vệ đề xuất của họ trước UBND xã để được phân bổ kinh phí vận hành và bảo trì của Chương trình 135. Song song với quá trình này, dự án sẽ hỗ trợ UBND các xã xây dựng các quy trình (1) thẩm định đề xuất vận hành và bảo trì của các nhóm cộng đồng; và (2) phân bổ kinh phí cho các nhóm để vận hành và bảo trì dài hạn. Dự án sẽ tập huấn và đào tạo bằng phương pháp vừa học vừa làm để các cán bộ UBND xã và cán bộ chương trình 135 có kỹ năng quản lý theo kết quả và kỹ năng phát triển cộng đồng.

Kết quả mong đợi của dự án:

Kết quả 1: các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình cơ sở hạ tầng) tại 6 xã dự án có đủ năng lực và thực hiện được việc vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế, để thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình.

Kết quả 2: các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình cơ sở hạ tầng) tại 6 xã dự án giành được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã.

Kết quả 3: vận hành và bảo trì cộng đồng trong chương trình 135 được tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.

Để đảm bảo các hoạt động của dự án được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt việc tham gia vào hoạt động bảo trì.

RIC cần tuyển 1 chuyên gia tư vấn về bình đẳng giới để thiết kế xây dựng kế hoạch chiến lược giới lồng ghép vào các hoạt động dự án

2. Mục đích của hợp đồng tư vấn

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chiến lược bình đẳng giới lồng ghép trong hoạt động của dự án thông qua 4 cuộc họp với nhóm cộng đồng, mỗi cuộc họp gồm 50 người.

Kết quả mong đợi:

Một bản kế hoạch chiến lược lồng ghép giới được hoàn thiện sau khi tổ chức thảo luận với các nhóm cộng đồng

3. Trách nhiệm của tư vấn

– Nghiên cứu các hoạt động của dự án để phục vụ xây dựng kế hoạch chiến lược lồng ghép giới.

– Tổ chức họp/hội thảo để thảo luận với các nhóm cộng đồng để thống nhất kế hoạch chiến lược lồng ghép giới trong các hoạt động dự án

– Căn cứ vào kết quả thảo luận với nhóm cộng đồng tư vấn để tư vấn cho dự án các hoạt động lồng ghép giới.

– Thống nhất thời gian thực hiện với Trung tâm RIC để tổ chức các hoạt động

– Phối hợp với RIC tổ chức các hoạt động thảo luận với cộng đồng

– Hoàn thiện bản kế hoạch chiến lược tổng thể sau khi kết thúc hoạt động 5 ngày.

4. Địa điểm: Thực hiện tại các xã Hợp Đồng và Thượng Tiến huyện Kim Bôi.

5. Thời gian: Thời gian thực hiện hợp đồng trong tháng 8/2015

7. Đối tượng: Là người dân thuộc các thành viên nhóm cộng đồng thuộc 4 xã Hợp Đồng, Thượng Tiến, Đú Sáng, Độc Lập

8. Kinh phí

Các tư vấn gửi đề xuất tài chính và hồ sơ năng lựnhieuef8RIC trước ngày 18/8/2015

RIC sẽ thanh toán phí tư vấn căn cứ dựa trên thỏa thuận và đề xuất của tư vấn qua tài khoản và giữ lại 10% tổng giá trị hợp đồng để nộp thuế thu nhập cho tư vấn theo quy định của Nhà nước./.

Thông tin liên hệ:

– Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

– Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình,

– Điện thoại: 0218 6553348

– Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here