DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DTTS THÔNG QUA THÍ ĐIỂM VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH VHBT VÀ XÂY DỰNG CSHT QUY MÔ NHỎ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG CT 135 TẠI TỈNH HÒA BÌNH VÀ TRÀ VINH (2017 – 2021)

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ phát triển Ai-len (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

                                       ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

                                   Nội dung: Kiểm toán báo cáo tài chính

 

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

 1. Giới thiệu chung về dự án:
 • Dự án Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).
 • Mục đích của dự án: Thúc đẩy các cộng đồng Dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của chương trình 135 dành cho vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn.
 • Các kết quả mong đợi của dự án:
 • Kết quả 1: Vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng được lồng ghép, thực hiện tại tỉnh Hòa Bình và nhân rộng tại tỉnh Trà Vinh.
 • Kết quả 2: Các cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý và thực hiện hiệu quả việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong Chương trình 135.
 • Kết quả 3: Kiến thức và kinh nghiệm thực hiện Vận hành bảo trì và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng được phổ biến và áp dụng tại các tỉnh ngoài dự án thông qua hợp tác với Ủy ban Dân tộc (UBDT).
 1. Nội dung thỏa thuận: Kiểm toán báo cáo tài chính dự án “ Tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua thí điểm và nhân rộng mô hình vận hành bảo trì và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh”, giai đoạn tháng 01/2018 đến tháng 12/2018.
 2. Kết quả mong đợi:
 • Phát hành báo cáo kiểm toán Tiếng Anh và Tiếng Việt trước ngày 30/04/2019;
 • Đưa ra Thư quản lý để hoàn thiện, phát triển tổ chức.
 1. Trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty Kiểm toán:
 • Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành;
 • Thông báo cho trung tâm RIC nội dung và kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán theo kế hoạch và theo đúng nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật;
 • Đưa ra ý kiến kiểm toán về các khoản thu, chi;
 • Cử kiểm toán viên và chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc kiểm toán;
 • Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý (3 bản tiếng Anh và 3 bản tiếng Việt).
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ của dự án;
 • Các chứng từ của dự án phải được ký, đóng dấu trước khi cung cấp cho kiểm toán, chịu trách nhiệm về sự an toàn cho các tài sản của đơn vị;
 • Cung cấp theo yêu cầu của kiểm toán, xác nhận bằng văn bản về tính tin cậy của các thông tin và tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán;
 • Cử nhân viên tham gia, phối hợp với kiểm toán;
 • Thanh toán phí kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.
 1. Lịch làm việc dự kiến:
      Thời gian                              Nội dung    Ngày làm việc
 

Tháng 03/2019

Khảo sát, kiểm toán tại các vùng dự án            1
Thực hiện kiểm toán tại văn phòng Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng.            3
       Tổng              4
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Theo thỏa thuận hợp đồng
 2. Thông tin liên hệ:
 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường  Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, Ngày 24 tháng 01 năm 2019

          Giám đốc Trung tâm

 

 

                 Lê Văn Hải

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here