Tuyển dụng chuyên gia tư vấn

0
185

1. Giới thiệu

Dự án Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 do Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) thực hiện trong ba năm 2013-16 với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ phát triển Ireland. Dự án nhằm hỗ trợ người dân ở 6 xã nghèo và dân tộc miền núi tỉnh Hòa Bình xây dựng năng lực để họ có thể tự duy tu bảo dưỡng và vận hành các công trình cơ sở hạ tầng, sử dụng nguồn ngân sách vận hành và bảo trì của Chương trình 135 do UBND xã quản lý. Kết quả thử nghiệm sẽ được dùng để vận động mở rộng mô hình vận hành – bảo trì cộng đồng trong Chương trình 135 và các chương trình, các địa phương khác.

Nội dung chủ yếu của dự án là xây dựng mô hình các nhóm cộng đồng bao gồm những người cùng sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động trên cơ sở mọi người cùng tham gia, quản lý minh bạch và có trách nhiệm, vì mục đích cải thiện đời sống của người dân địa phương. Dự án sẽ trang bị cho nhóm cộng đồng các kiến thức và kỹ năng xây dựng nhóm, chuẩn bị kế hoạch vận hành và bảo trì các loại công trình cơ sở hạ tầng khác nhau (hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống mương và đập, trường học, đường nông thôn, nhà văn hóa), triển khai kế hoạch vận hành và bảo trì, tự đánh giá các hoạt động và báo cáo trước toàn thể cư dân. Các nhóm vận hành và bảo trì cũng sẽ được hỗ trợ để xây dựng đề xuất và bảo vệ đề xuất của họ trước UBND xã để giành được kinh phí vận hành và bảo trì của Chương trình 135. Song song với quá trình này, dự án sẽ hỗ trợ UBND các xã xây dựng các quy trình (1) thẩm định đề xuất vận hành và bảo trì của các nhóm cộng đồng; và (2) phân bổ kinh phí cho các nhóm để vận hành và bảo trì dài hạn. Dự án sẽ tập huấn và đào tạo bằng phương pháp vừa học vừa làm để các cán bộ UBND xã và cán bộ chương trình 135 có kỹ năng quản lý theo kết quả và kỹ năng phát triển cộng đồng.

Kết quả mong đợi của dự án:

Kết quả 1: các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình cơ sở hạ tầng) tại 6 xã dự án có đủ năng lực và thực hiện được việc vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế, để thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình.

Kết quả 2: các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình cơ sở hạ tầng) tại 6 xã dự án giành được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã.

Kết quả 3: vận hành và bảo trì cộng đồng trong chương trình 135 được tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.

Để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững mô hình vận hành và bảo trì cộng đồng, đặc biệt là để hỗ trợ các nhóm cộng đồng giành được kinh phí vận hành và bảo trì của xã, dự án có một hợp phần nghiên cứu và vận động chính sách với các mục tiêu chính là:

(1) Thiết kế một quy trình khả thi theo đó quỹ vận hành và bảo trì của Chương trình 135 đến được tận tay các nhóm dân cư sử dụng công trình, đồng thời đạt được sự nhất trí của các cơ quan có thẩm quyền để quy trình này được thực thi trong thực tế;

(2) Thường xuyên rà soát những khó khăn và bất cập trong quá trình triển khai vận hành và bảo trì cộng đồng và tìm ra các giải pháp có tính thực tiễn/khả thi mà các cơ quan hữu quan điều hành chương trình 135 có thể thực hiện; và

(3) Nghiên cứu các phương cách và vận động để vận hành và bảo trì cộng đồng được thực hiện trong Chương trình 135 và các chương trình, các địa phương khác.

RIC cần tuyển 2 chuyên gia tư vấn về chính sách để thực hiện hợp phần nghiên cứu và vận động chính sách này.

2. Mục đích của hợp đồng tư vấn

Nhóm chuyên gia tư vấn chịu trách nhiệm về các đầu ra của hợp phần nghiên cứu và vận động chính sách, và hỗ trợ kỹ thuật cho RIC suốt quá trình thực hiện dự án Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 (3 năm 2013-16).

Kết quả mong đợi (Outcome 3): Vận hành và bảo trì cộng đồng được Chương trình 135 tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.

Các chỉ số đo lường kết quả này bao gồm:

3. Các sản phẩm (Outputs)

Các sản phẩm của hợp đồng tư vấn phải bao gồm:

Một chuỗi nghiên cứu hành động chính sách được thiết kế và triển khai, được thảo luận tại Diễn đàn vận hành và bảo trì cộng đồng, và đóng góp các biện pháp hiệu quả cho việc thực hiện vận hành và bảo trì cộng đồng trên thực tế.Quy trình thực hiện vận hành và bảo trì cộng đồng và các bài học rút ra

4. Nhóm tư vấn

Nhóm tư vấn cần bao gồm hai chuyên gia, hợp đồng 3 năm theo chế độ bán thời gian (part-time).

Tư vấn trưởng (50 ngày làm việc, các trách nhiệm chính bao gồm:

+ Chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện hợp phần nghiên cứu và vận động chính sách và các sản phẩm của hợp đồng tư vấn.

+ Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho hợp phần 1 (kết quả 1) và hợp phần 2 (kết quả 2). Theo dõi phát hiện những khó khăn và bất cập trong quá trình triển khai vận hành và bảo trì cộng đồng và tìm các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật để dự án đạt được kết quả mong muốn.

+ Chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế quy trình thực hiện vận hành và bảo trì cộng đồng sử dụng các nguồn ngân sách công.

+ Thiết kế và tổ chức triển khai chuỗi nghiên cứu hành động chính sách phục vụ các mục tiêu đã xác định.

+ Đóng góp xây dựng nội dung và tổ chức các Diễn đàn vận hành và bảo trì cộng đồng.

+ Rà soát và đóng góp cho các nội dung tập huấn của dự án, đặc biệt là các nội dung tập huấn kỹ năng quản lý theo kết quả, lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng thường xuyên, xây dựng kế hoạch bình đẳng giới.

+ Tài liệu hóa quy trình thực hiện vận hành và bảo trì cộng đồng và các bài học rút ra từ dự án và phổ biến đến các đối tác mục tiêu.

Yêu cầu về chuyên môn:

+ Chuyên gia về quản lý cộng đồng

+ Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai mô hình vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng

+ Có kinh nghiệm nghiên cứu và vận động chính sách

+ Hiểu biết về lĩnh vực tài chính công và chương trình 135

+ Sử dụng thành thạo tiếng Anh

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về tỉnh Hòa Bình.

Tư vấn về vận động chính sách (50 ngày làm việc)

+ Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng nhóm nghiên cứu – vận động chính sách và duy trì hoạt động của nhóm thông qua Diễn đàn vận hành và bảo trì cộng đồng và các hoạt động hợp tác khác.

+ Triển khai các hoạt động hợp tác với Văn phòng chương trình 135 và Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình để đảm bảo sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình 135 cho các xã dự án khi cần thiết.

+ Tham gia thiết kế và triển khai chuỗi nghiên cứu hành động chính sách phục vụ các mục tiêu của dự án và đóng góp ý kiến cho việc thiết kế quy trình thực hiện vận hành và bảo trì cộng đồng sử dụng các nguồn ngân sách công.

+ Triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động mở rộng vận hành và bảo trì cộng đồng, bao gồm cả tổ chức hội thảo tập huấn trong chương trình 135.

+ Hỗ trợ hoạt động tài liệu hóa quy trình thực hiện vận hành và bảo trì cộng đồng và các bài học rút ra từ dự án và phổ biến đến các đối tác mục tiêu.

Yêu cầu về chuyên môn

+ Chuyên gia nghiên cứu và vận động chính sách.

+ Am hiểu về hệ thống và phương pháp làm việc của các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị các cấp, các chương trình đầu tư phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo.

+ Có kinh nghiệm tổ chức, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu hành động chính sách, thảo luận bàn tròn, hội thảo, vận động sự phối hợp đa ngành.

+ Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

+ Ưu tiên người đã có kinh nghiệm triển khai mô hình vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng dựa vào cộng đồng; có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về tỉnh Hòa Bình.

Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/6/2014:

 Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

– Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình,

– Điện thoại: 0218 6553348

Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here