Mời tư vấn đánh giá kết thúc dự án tại tỉnh Hòa Bình

0
160

DỰ ÁN: THÍ ĐIỂM VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CỘNG ĐỒNG CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI CÁC XÃ 135

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ phát triển Ai-len (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Hoạt động đánh giá dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” tỉnh Hòa Bình

1. Thông tin chung:

Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” do Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) thực hiện trong ba năm (2013 – 2016) với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ phát triển Ireland (IRISH AID). Dự án nhằm hỗ trợ người dân ở 6 xã nghèo và dân tộc miền núi tỉnh Hòa Bình xây dựng năng lực để họ có thể tự duy tu bảo dưỡng và vận hành các công trình cơ sở hạ tầng, sử dụng nguồn ngân sách vận hành và bảo trì của Chương trình 135 do UBND xã quản lý. Kết quả thử nghiệm sẽ được dùng để vận động mở rộng mô hình vận hành – bảo trì cộng đồng trong Chương trình 135 và các chương trình, các địa phương khác trên cả nước.

Địa bàn thực hiện dự án tại 06 xã: Độc Lập (huyện Kỳ Sơn); Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến (huyện Kim Bôi); Ngọc Lâu, Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn).

Thời gian thực hiện dự án: Dự án được thực hiện từ tháng 12/2013 đến tháng 11/2016.

Mục đích của dự án: Giảm nghèo tại 06 xã vùng dân tộc thiểu số thuộc loại nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình bằng các giải pháp xây dựng năng lực tự quản giúp người dân có đủ năng lực tự vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng một cách bền vững.

Mục tiêu của dự án: (i) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) có đủ năng lực và thực hiện việc vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế để có thể thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình; (ii) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) tại 06 xã dự án được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã; và (iii) Vận hành bảo trì cộng đồng được chương trình 135 tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.

Các kết quả mong đợi:

· Kết quả 1: các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình cơ sở hạ tầng) tại 6 xã dự án có đủ năng lực và thực hiện được việc vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế, để thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình

· Kết quả 2: các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình cơ sở hạ tầng) tại 6 xã dự án giành được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã.

· Kết quả 3: vận hành và bảo trì cộng đồng trong chương trình 135 được tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.

Theo kế hoạch dự án được phê duyệt, một cuộc đánh giá dự án cuối kỳ sau 03 năm thực hiện dự án sẽ được tiến hành bởi các tư vấn độc lập từ bên ngoài.

2. Mục tiêu của đánh giá cuối kỳ

· Đánh giá mục tiêu và các kết quả đạt được của dự án sau 03 năm thực hiện;

· Đánh giá sự bền vững của các kết quả đạt được của dự án;

· Đưa ra các đề xuất/khuyến nghị để duy trì và phát triển các thành quả của dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, cuộc đánh giá kết thúc dự án cần đưa ra các thông tin/bằng chứng trả lời các câu hỏi đánh giá sau:

Về các kết quả đạt được của dự án:

 • Những mục tiêu và kết quả đã đề ra của dự án có đạt được hay không?
 • Dự án đã tác động như thế nào đến các nhóm đối tượng đích?
 • Người nghèo và người dân tộc thiểu số được hưởng lợi và tham gia vào dự án như thế nào?
 • Dự án có đảm bảo tính nhạy cảm giới hay không?
 • Dự án đã mang lại lợi ích hoặc tác động nào ngoài mong đợi (cả tích cực và chưa tích cực)?
 • Các kết quả của dự án đã được chia sẻ và phổ biến như thế nào?
 • Những điều gì nên thay đổi trong thiết kế và trong thực thi dự án để có thể đạt kết quả tốt hơn?
 • Sự bền vững của các kết quả và tác động mà dự án mang lại?
 • Phương pháp và cách tiếp cận của dự án có đảm bảo chiến lược và tính bền vững của các kết quả/tác động của dự án không?

Về quản lý và thực hiện Dự án:

 • Mô hình quản lý Dự án hiện tại có phù hợp không?
 • Dự án thực hiện có hiệu quả, hiệu suất không?
 • Công tác theo dõi giám sát Dự án được thực hiện như thế nào?
 • Cần cải thiện ra sao?
 • Công tác quản lý tài chính như thế nào?
 • Cần có những thay đổi gì để tăng cường tính minh bạch và hiệu quả?
 • Các khó khăn/cản trở trong quá trình quản lý và thực hiện dự án là gì?
 • Năng lực của cơ quan thực hiện Dự án có đáp ứng đòi hỏi không?
 • Những điểm cần cải thiện là gì?

Về các bên liên quan đối với Dự án

 • Sự phối hợp giữa các bên liên quan trong quản lý và triển khai dự án có hiệu quả không?
 • Những điểm cần cải thiện là gì?
 • Các cam kết của các bên liên quan để đảm bảo tính bền vững của Dự án?
 • Các bên liên quan có những thuận lợi, khó khăn gì để duy trì và phát triển các kết quả của Dự án trong giai đoạn tiếp theo?
 • Các bên liên quan có những đề xuất/khuyến nghị gì để nhân rộng các thành quả của của dự án trong và ngoài địa phương?

Các bài học rút ra từ Dự án

 • Các bài học rút ra sau 03 năm thực hiện Dự án là gì?
 • Các bài học này sẽ áp dụng thế nào trong giai đoạn tiếp theo?

Các khuyến nghị

 • Khuyến nghị đối với cơ quan tài trợ và cơ quan thực hiện dự án?
 • Khuyến nghị chung với các bên liên quan?

3. Kết quả mong đợi

 • Một báo cáo đánh giá tổng thể dự án được đưa ra, trong đó đánh giá được những kết quả của dự án, các yếu tố đảm bảo tính bền vững mô hình và các bài học kinh nghiệm
 • Các khuyến nghị/đề xuất nhằm củng cố và phát triển mô hình trong giai đoạn tiếp theo để có thể áp dụng trong và ngoài vùng dự án được đưa ra;
 • Một báo cáo tóm tắt bằng powerpoint được trình bày tại hội thảo tổng kết dự án

4. Thời gian và địa bàn nghiên cứu:

 • Dự kiến trong tháng 11/2016
 • Địa điểm: Tại 03 huyện: Kim Bôi, Lạc Sơn, Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình

6. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn

 • Nghiên cứu các văn kiện dự án, báo cáo và các tài liệu liên quan phục vụ cho cuộc đánh giá.
 • Xây dựng đề cương đánh giá (bao gồm: phương pháp, công cụ, đối tượng…) và kế hoạch thực hiện và đề xuất kinh phí cho cuộc đánh giá. · Thảo luận với RIC để thống nhất các nội dung, kế hoạch và kinh phí cho cuộc đánh giá.
 • Thảo luận với RIC để thống nhất các nội dung, kế hoạch và kinh phí cho cuộc đánh giá.
 • Tiến hành đánh giá tại thực địa
 • Phân tích và xử lý số liệu
 • Hoàn thành báo cáo đánh giá bằng tiếng Việt và tiếng Anh
 • Trình bày/chia sẻ những kết quả đánh giá tại hội thảo tổng kết dự án tại thành phố Hòa Bình

Yêu cầu về năng lực

 • Chuyên gia phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng;
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm đánh giá dự án phát triển bằng phương pháp tham gia;
 • Chuyên gia đánh giá là người có kinh nghiệm và hiểu biết nhất định để giao tiếp và làm việc một cách có hiệu quả với nhóm đối tượng chính của dự án là những người dân tộc tại tỉnh Hòa Bình;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong các chương trình của nhà nước, đặc biệt là chương trình 135 là một lợi thế.
 • Có khả năng hoàn thành báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh

7. Trách nhiệm của RIC

 • Cung cấp tài liệu cần thiết để chuyên gia tư vấn nghiên cứu và tham khảo;
 • Liên hệ với các bên liên quan để sắp xếp kế hoạch làm việc theo yêu cầu của chuyên gia tư vấn;
 • Chuẩn bị hậu cần cho các buổi làm việc;
 • Hỗ trợ chuyên gia trong hoạt động khảo sát tại thực địa;
 • Thanh toán tiền thù lao và các chi phí theo thỏa thuận

8. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV và Đề cương đánh giá, kế hoạch thực hiện và đề xuất kinh phí qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 05/11/2016:

– Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương Phú Thượng, Nhật Tân, Hà Nội

– Điện thoại: 043 2121 882

– Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here