TOR tuyển dụng tư vấn giới

0
329

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Dự án: Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

“Xây dựng kế hoạch chiến lược giới lồng ghép vào các hoạt động của dự án”

1. Phần giới thiệu

Dự án Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 do Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) thực hiện trong ba năm 2013-16 với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ phát triển Ireland. Dự án nhằm hỗ trợ người dân ở 6 xã nghèo và dân tộc miền núi tỉnh Hòa Bình xây dựng năng lực để họ có thể tự duy tu bảo dưỡng và vận hành các công trình cơ sở hạ tầng, sử dụng nguồn ngân sách vận hành và bảo trì của Chương trình 135 do UBND xã quản lý. Kết quả thử nghiệm sẽ được dùng để vận động mở rộng mô hình vận hành – bảo trì cộng đồng trong Chương trình 135 và các chương trình, các địa phương khác.

Nội dung chủ yếu của dự án là xây dựng mô hình các nhóm cộng đồng bao gồm những người cùng sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động trên cơ sở mọi người cùng tham gia, quản lý minh bạch và có trách nhiệm, vì mục đích cải thiện đời sống của người dân địa phương. Dự án sẽ trang bị cho nhóm cộng đồng các kiến thức và kỹ năng xây dựng nhóm, chuẩn bị kế hoạch vận hành và bảo trì các loại công trình cơ sở hạ tầng khác nhau (hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống mương và đập, trường học, đường nông thôn, nhà văn hóa), triển khai kế hoạch vận hành và bảo trì, tự đánh giá các hoạt động và báo cáo trước toàn thể cư dân. Các nhóm vận hành và bảo trì cũng sẽ được hỗ trợ để xây dựng đề xuất và bảo vệ đề xuất của họ trước UBND xã để được phân bổ kinh phí vận hành và bảo trì của Chương trình 135. Song song với quá trình này, dự án sẽ hỗ trợ UBND các xã xây dựng các quy trình (1) thẩm định đề xuất vận hành và bảo trì của các nhóm cộng đồng; và (2) phân bổ kinh phí cho các nhóm để vận hành và bảo trì dài hạn. Dự án sẽ tập huấn và đào tạo bằng phương pháp vừa học vừa làm để các cán bộ UBND xã và cán bộ chương trình 135 có kỹ năng quản lý theo kết quả và kỹ năng phát triển cộng đồng.

Kết quả mong đợi của dự án:

Kết quả 1: các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình cơ sở hạ tầng) tại 6 xã dự án có đủ năng lực và thực hiện được việc vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế, để thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình.

Kết quả 2: các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình cơ sở hạ tầng) tại 6 xã dự án giành được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã.

Kết quả 3: vận hành và bảo trì cộng đồng trong chương trình 135 được tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.

Để đảm bảo các hoạt động của dự án được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt việc tham gia vào hoạt động bảo trì.

RIC cần tuyển 1 chuyên gia tư vấn về bình đẳng giới để thiết kế xây dựng kế hoạch chiến lược giới lồng ghép vào các hoạt động dự án

 2. Mục đích của hợp đồng tư vấn

Vấn đề giới được lồng ghép vào các hoạt động của dự án trên địa bàn dự án

3. Kết quả mong đợi:

– Tham dự viên hiểu được vấn đề giới

– Tham dự viên hiểu được vấn đề bình đẳng giới trong xã hội và trong đời sống

– Sau khóa tập huấn 100% NCĐ biết áp dụng vấn đề giới vào các hoạt động của dự án và hoạt động khác tại cộng đồng.

3. Trách nhiệm của tư vấn

 – Nghiên cứu các hoạt động của dự án để phục vụ xây dựng kế hoạch chiến lược lồng ghép giới.

– Tổ chức 3 cuộc tập huấn cho các nhóm cộng đồng để thống nhất kế hoạch chiến lược lồng ghép giới trong các hoạt động dự án, mỗi lớp 1 ngày.

 – Thống nhất thời gian thực hiện với Trung tâm RIC để tổ chức các hoạt động

– Phối hợp với RIC tổ chức các hoạt động thảo luận với cộng đồng

– Hoàn thiện bản kế hoạch chiến lược tổng thể sau khi kết thúc hoạt động 5 ngày.

4. Địa điểm: Thực hiện tại UBND xã Ngọc Lâu huyện Lạc Sơn 

5. Thời gian: Thời gian thực hiện trong tháng 09 hoặc tháng 10/2016

7. Đối tượng: Là người dân thuộc các thành viên nhóm cộng đồng thuộc xã Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Tự Do huyện Lạc Sơn (91 người)

8. Kinh phí

Các tư vấn gửi đề xuất tài chính và hồ sơ năng lực cho RIC trước ngày 20/9/2016

RIC sẽ thanh toán phí tư vấn căn cứ dựa trên thỏa thuận và đề xuất của tư vấn qua tài khoản và  giữ lại 10% tổng giá trị hợp đồng để nộp thuế thu nhập cho tư vấn theo quy định của Nhà nước./

Thông tin liên hệ:

–          Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

–          Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương,  Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

–         Điện thoại: 043 2121 882

–         Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here