Đề xuất Tiểu dự án cải thiện nguồn nước tưới cho đồng ruộng xóm Đồng Bến

0
68

Cải thiện nguồn nước tưới cho đồng ruộng thông qua việc đổ bê tông bai sọng, xóm Đồng Bến xã Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình

1. Bối cảnh

Xóm Đồng Bến, xã Dân Hạ có 156 hộ với 637 nhân khẩu (304 nam, 333 nữ), trong đó 43 hộ thiệt thòi

Đất Nông nghiệp của xóm có diện tích 28 ha, trong đó có 22 ha đất cấy lúa 2 vụ thường xuyên thiếu nước, đặc biệt có 6 ha nước không đến được phải bỏ hoang.

Bai Sọng được đắp lên bởi cọc che và bao tải đất. Mỗi khi mưa lũ đổ về, nước lại đẩy đi hết, nước không vào được ruộng, lúa trổ bông không có nước, năng xuất thấp, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là số hộ nghèo và số hộ cô đơn vốn đã khó khăn, nay vì thế mà đời sống càng thêm khó khăn hơn.

Điều kiện kinh tế của người dân như vậy cho nên không thể tự đóng góp kinh phí để làm Bai Sọng được  kiên cố. Về phía Chính quyền lâu nay cũng không thấy có kế hoạch gì cho việc này. Vì vậy người dân mong muốn dự án Thúc đẩy Mô hình Cộng đồng Quản lý tại Việt Nam – PCMM hỗ trợ một phần kinh phí để đổ Bê tông Bai Sọng nhằm cải thiện nước tưới cho đồng ruộng, giúp người dân xóm Đồng Bến ổn định nguồn nước tưới cho 22 ha diện tích cấy lúa, đồng thời mở rộng diện tích khô hạn đưa vào thâm canh tăng vụ, nâng cao năng xuất cây trồng, nâng cao đời sống vật chất kinh tế cho người dân, đặc biệt là 7 hộ nghèo và 5 hộ cô đơn.

2. Đối tượng hưởng lợi

Trực tiếp: 178 hộ, trong đó có 156 hộ của xóm Đồng Bến gồm 637 nhân khẩu, 43 hộ thiệt thòi, xã Dân Hạ và 12 hộ của xã Mông Hóa

3. Thời gian thực hiện: 12/4/2010 đến 25/04/2010

4. Tổ chức thực hiện dự án:

Nhóm cộng đồng thực hiện TDA gồm 24 người, trong đó:

Ông Nguyễn Văn Môn – Trưởng Nhóm

Bà Nguyễn Thị Bảy     – Phó Nhóm

Ông Nguyễn Đức Chính – Kế toán, Thủ Quỹ

5. Cơ quan tài trợ: SDC

6. Tổng kinh phí dự án: 21,160,000 đồng

Trong đó dự án hỗ trợ: 14,560,000 đồng

Dân đóng góp             : 6,600,000 đồng

7. Mục tiêu TDA:

Cải thiện nguồn nước tưới cho đồng ruộng xóm Đồng Bến, nâng cao năng xuất cây trồng cho diện tích lúa của xóm.

8. Kết quả, chỉ số đo

 

Kết quả Chỉ số đo
1. Một cái Bai bê tông được đổ hoàn thành có xây kè đá học 2 bên – Bai được đổ có chiều dài 12 m, rộng 1.2 m, cao 1.5 m, mác 200

– 2 bên kè có chiều dài 12 m, rộng 0.5 m, cao 1.5 m, đáy lớn 0.7 m, đáy nhỏ 0.3 m

2. Toàn bộ diện tích lúa của xóm có đủ nước tưới 2 vụ Ít nhất có 22 ha diện tích của xóm có đủ nước tưới 2 vụ
3. Năng xuất lúa trên vụ được tăng lên Năng xuất lúa tăng từ 30 tạ/ha lên ít nhất 40 tạ/ha

 

9. Các họat động: từ 12/04/2010 đến 25/04/2010

Stt Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Người chịu trách nhiệm
1 Họp dân giới thiệu dự án x Ông Muôn
2 Khảo sát, thu dọn hiện trường, tập kết vật liệu x Cả nhóm
3 Lập kế hoạch mua vật liệu x Cả nhóm
4 Thi công x x Cả nhóm
5 Theo dõi, giám sát x x Ông Môn, ông Chính, bà Bảy
6 Đánh giá x x Cả nhóm + các ban ngành của xóm
7 Soạn quy chế bảo quản Bai x Cả nhóm
8 Báo cáo kết quả kinh phí x Ông Môn
9 Công khai tài chính x Bà Bảy

 

10. Giả định

– Nếu TDA được thực hiện tốt, Bai đủ nước tưới cho đồng ruộng, người dân yên tâm lao động sản xuất, thâm canh tăng vụ, đời sống của người dân trong xóm sẽ được cải thiện, đặc biệt là các hộ thiệt thòi.

– Thiên ta và giá cả thị trường biến động sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện TDA.

11. Tính bền vững

–         Người dân trong xóm được tập huấn, được trực tiếp tham gia, được bàn bạc, cùng đóng góp xây dựng, cùng được hưởng lợi nên họ có ý thức trách nhiệm cao để bảo vệ công trình.

–         Xóm có Quy chế bảo quản, sử dụng Bai và lưu thông nước rõ ràng nên tất cả mọi thành viên trong xóm có ý thức bảo vệ, giữ gìn Bai.

12. Bảng kinh phí chi tiết

Stt Họat động Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Quỹ Cộng đồng Dân đóng góp
1 Xi măng Lương Sơn tấn 6 860,000 5,160,000 5,160,000
2 sỏi 1×2 M3 20 160,000 3,200,000 3,200,000
3 Cát đen M3 12 120,000 1,440,000 1,440,000
4 Đá hộc M3 12 150,000 1,800,000 1,800,000
5 Thuê cốt pha M3 30 40,000 1,200,000 1,200,000
6 Đinh 5 con kg 2 20,000 40,000 40,000
7 Dây thép buộc kg 2 20,000 40,000 40,000
8 Công thợ kè đá M3 12 140,000 1,680,000 1,680,000
9 Thuê máy trộng đổ bê tông M3 20 150,000 3,000,000 3,000,000
10 Đào móng, dọn đường, tập kết vật liệu công 60 60,000 3,600,000 3,600,000
Tổng 21,160,000 14,560,000 6,600,000

 

Trưởng Nhóm nòng cốt                                                    Trưởng Nhóm cộng đồng

Đinh Công Huấn                                                                   Nguyễn Văn Môn

DWC- PCMM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here